Кафедра глобальної та національної безпеки

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 5 з 9
 • Документ
  Організаційно-правові засади запобігання та протидія корупції в країнах ЄС: досвід для України
  (2019) Пашкевич Л. А.
  У статті розглянуто закордонний досвід запобігання та протидії корупційним проявам з метою вироблення основних напрямів удосконалення організаційно-правового механізму України. На основі аналізу основних нормативно- правових актів міжнародного та національного права, досвіду європейських держав визначені основні напрямки та особливості антикорупційної політики. Зроблено висновок, що зменшення рівня корупції до безпечного в Україні можливе лише за умови вивчення та імплементації світового досвіду, в першу чергу успішно діючих політичних, правових та організаційних механізмів подолання корупції в інших країнах. Ключові слова: корупція, антикорупційне законодавство, антикорупційна політика, Конвенція ООН проти корупції, Закон України «Про запобігання корупції», Acquis communautaire ЄС, Європейський союз.
 • Документ
  Модернізація професійних якостей державного службовця в умовах європейських стандартів державної служби
  (2019) Година Максим Анатолійович
  У статті зосередженно увагу на модернізації професійних якостей державного службовця, як одного із напрямів реформування державного управління в умовах впровадження європейських стандартів державної служби. З’ясовано вплив євроінтеграційних процесів в Україні на модернізацію професійних якостей державних службовців. Автором обгрунтовано основні знання, уміння та навички, які сприяють і допомагають процесам європейської інтеграції в Україні. Запропоновано основні вимоги до професійної діяльності державного службовця, враховуючи європейські стандарти державної служби. Ключові слова: модернізація, професійні якості, професійна діяльність, європейська інтеграція, професійний розвиток, професіоналізм, державний службовець, державна служба, професіоналізація державної служби, знання, вміння, навички, європейські стандарти, державна кадрова політика.
 • Документ
  Професійний розвиток державних службовців як об’єкт державного регулювання: теоретичні засади
  (2020) Паламарчук Тетяна Петрівна; Година Максим Анатолійович
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад підготовки професійних управлінців нової генерації, що спроможні компетентно та якісно виконувати свою роботу для забезпечення розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави та її інтеграції до світового співтовариства. Зосереджено увагу на теоретичному базисі щодо взаємозв’язку державного управління та державного регулювання та визначено, що одне з основних визначень в науці та на практиці державного управління - це поняття «державне регулювання». Регулювання й управління як соціальні явища, маючи спільну сферу застосування, передбачають різний за характером вплив на об’єкти управління з метою досягнення певних результатів, тобто реалізації встановлених цілей і завдань управлінського впливу. Встановлено, що з-поміж головних складників модернізування державної служби є реформа системи професійного навчання державних службовців, а один із складників професійного навчання державних службовців - їхній професійний розвиток, який повинен допомагати набувати державним службовцям компетентностей, які гарантуватимуть реалізацію поставлених державою та соціумом завдань в рамках компетенцій відповідно до посади. Дослідження теоретичних засад професійного розвитку державних службовців як об’єкт державного регулювання демонструє, що глобальний процес переходу від індустріального до інформаційного соціуму, соціально-економічні зміни, що проходять в Україні, потребують значних трансформацій в значній частині галузей державного регулювання на базі новітніх наукових досліджень. Особливо це відноситься до вирішення актуальних проблем розвитку системи професійного розвитку державних службовців на базі нових прогресивних концептуальних підходів, введення в навчальний процес сучасних педагогічних технологій та науково-методичних розробок, які пов’язані з з застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Ключові слова: державне регулювання, державне управління, професійний розвиток, система професійного розвитку державних службовців, компетентність.
 • Документ
  Наукова дипломатія та зовнішня політика: протидія глобальним викликам і загрозам
  (2022) Марутян Рена
  У розділі на основі системного підходу досліджено наукову дипломатію як складову сучасної зовнішньої політики, яка стає ефективним механізмом протидії глобальним викликам і загрозам. Метою дослідження є теоретичний аналіз сутності та інструментів наукової дипломатії та на цій основі розробка пропозиції щодо розвитку наукової дипломатії в Україні. Методологічну основу дослідження становлять такі методи наукового пізнання, як аналіз, індуктивний та дедуктивний, порівняння, узагальнення, синтез та прогнозування. У процесі дослідження доведено, що глобалізація світу та поява сучасних викликів і загроз потребують об’єднання зусиль дипломатів і науковців. У суспільстві знань науковець стає важливим актором міжнародних відносин, діяльність якого є вирішальною в подоланні локальних і глобальних криз, включаючи пандемії та регіональні військові конфлікти. Сучасна зовнішньополітична ситуація потребує інституційного закріплення наукової дипломатії як механізму забезпечення зовнішньополітичної безпеки України. Оригінальність дослідження полягає в тому, що авторка зробила пропозиції щодо розвитку наукової дипломатії в Україні.
 • Документ
  Theoretical principles of ensuring national stability in the conditions of global national sуcurty challenges
  (2022) Заворітня Галина
  The purpose of the chapter is to study the theoretical and conceptual foundations of ensuring national resilience as important base for public administration in the conditions of the transformation of the world order. The theoretical and institutional foundations of building national resilience in Ukraine, as well as in the countries of Western Europe, are considered to develop practical recommendations for embedding stability in national security policy. Methodology of the study is based on general research methods of analysis and synthesis, induction and deduction, observation, and abstraction, which are used to systematize achievements in public administration, political and security studies as well. The research used an interdisciplinary approach and the principle of pluralism, which allows the use of humanities methods for a comprehensive explanation of public administration processes from the security policy perspective.