Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості

Дата
2016
Автори
Маліновська Дар’я Костянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації обгрунтовано теоретичні та практичні підходи до документального забезпечення формування витрат природоохоронного призначення в частині розробки нових форм документів (звіт про взаєморозрахунки з постачальниками при веденні природоохоронної діяльності, звіт відповідальної особи за здійснення господарської операції (шифрування витрат) та відомість екологічних витрат за період (за запитом)), що покращить обмін інформацією між підрозділами їх формування та обробки для створення надійної інформаційної бази;методику розрахунку аудиторського ризику, що полягає в урахуванні екологічного ризику настання негативних екологічних наслідків діяльності підприємства у складі властивого ризику, що забезпечить адекватне планування та складання програми аудиту;модель обліку природоохоронної діяльності з використання запропонованих рахунків (99.1, 99.2, 99.3), що дає змогу вести облік витрат за належністю до природоохоронної діяльності з одночасним групуванням відповідно до їх економічного призначення з метою підвищення оперативності отримання інформації, її аналізу та обґрунтування прийняття управлінських рішень. У ході виконання роботи визначені науково-практичні підходи щодо організації та складання графіка документообороту на нафтопереробних підприємствах шляхом оптимізації процесу інформаційного обміну між центрами витрат та обліку для підвищення оперативності, рівня надійності та достовірності отриманої інформації, які на відміну від діючих підходів децентралізують відповідальність за здійснення господарських операцій та встановлюють чіткі терміни для їх оформлення, що дає можливість своєчасно відображати господарські операції в обліку, забезпечуючи дотримання принципу повного висвітлення; методика нарахування й оцінки забезпечень із урахуванням ризику настання негативних природних явищ, які визначено обліковою політикою підприємства, що дасть змогу створити резерв коштів для покриття можливих збитків від настання екологічних аварій; методичні засади фінансово-екологічного аудиту природоохоронної діяльності в частині виокремлення етапів аудиту, їх завдань та характеристик для комплексної оцінки поточного стану природоохоронної діяльності підприємств, відображення у звітності підприємства та надання рекомендацій щодо його покращення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Маліновська Д. К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності / Маліновська Дар’я Костянтинівна. - Київ, 2016. – 225 с.
Зібрання