Ефект присутності нітро-групи у пара-положенні до іміно-зв'язку як фактор впливу на фотохімічні та фотофізичні властивості азо-азометинових сполук у полімерних композитах

Дата
2023
Автори
Побігайленко Валерія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дипломна робота присвячена дослідженню впливу на фотохімічні та фотофізичні властивості азо-азометинових сполук у полімерних композитах в присутності нітро-групи у пара-положенні до іміно-зв'язку. Літературний огляд включає азо-сполуки з альдегідними групами, комплекси на основі азо-азометинових лігандів, загальні підходи до синтезу азо-азометинів, полімерні системи, доповані азо-сполуками, а також залежність відповіді НЛО азо-сполук від полімерної матриці. У експериментальній частині було проведено синтез серії азо-азометинових сполук, дослідження їх спектральних характеристик, зокрема були зареєстровані ІЧ та УФ-спектри. Також, дослідження впливу введення нітрогрупи на характеристики NLO тонких плівок. Загалом, дана робота забезпечує комплексний аналіз властивостей азоазометинових сполук у полімерних композитах і демонструє потенціал цих матеріалів для оптоелектронних застосувань. Ключові слова: азо-азометинові сполуки, гідроксильна група, НЛО, спектроскопія, полімерні композити.
The diploma thesis is devoted to the study of the influence on the photochemical and photophysical properties of azo-azomethine compounds in polymer composites in the presence of a nitro group in the para-position to the imine bond. The literature review includes azo compounds with aldehyde groups, complexes based on azo-azomethine ligands, general approaches to the synthesis of azo-azomethines, polymer systems supplemented with azo compounds, as well as the dependence of the NLO response of azo compounds on the polymer matrix. In the experimental part, a series of azo-azomethine compounds were synthesized, their spectral characteristics were investigated, in particular, IR and UV spectra were recorded. Also, the influence of introducing a nitro group on the characteristics of NLO thin films was studied. Overall, this work provides a comprehensive analysis of the properties of azo-azomethine compounds in polymer composites and demonstrates the potential of these materials for optoelectronic applications. Keywords: azo-azomethine compounds, hydroxyl group, polymer composites, photochemistry, photophysics, non-linear optics.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Побігайленко В. І. Ефект присутності нітро-групи у пара-положенні до іміно-зв'язку як фактор впливу на фотохімічні та фотофізичні властивості азо-азометинових сполук у полімерних композитах : кваліфікаційна робота ... магістр : 102 Хімія / Побігайленко Валерія Ігорівна. - Київ, 2023. - 42 с.