Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізаці

Дата
2017
Автори
Соболєва Марина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена комплексному дослідженню сутності, тенденцій та суперечностей використання нецінових методів конкуренції на ринках недосконалої конкуренції в умовах глобалізації з метою обґрунтування теоретичних положень удосконалення їхнього регулювання та надання практичних рекомендацій щодо їх застосування для найбільш ефективного функціонування ринків, економіки вцілому, запобігання втрати суспільного добробуту. У дисертації систематизовано теоретичні підходи до визначення реклами, як найпоширенішого методу нецінової конкуренції та засобу отримання конкурентних переваг фірми в умовах глобалізації, що сприяє налагодженню зв’язків між виробниками і споживачами, зменшенню витрат збуту та еластичності попиту, товарній диференціації, зростанню ділової активності фірм та отриманню стабільної частки на ринку, тривалішому життєвому циклу високорекламованих товарів, формуванню бар’єрів входу на ринок та інтенсифікації конкурентної боротьби. У дисертації обґрунтовано особливості та наслідки використання реклами як нецінового методу конкуренції на глобальних ринках: (1) перерозподіл бюджетів на користь найбільш ефективних каналів інформування та залучення споживачів, здатних приносити прибутки; (2) проведення рекламних кампаній на базі мережі Інтернет; (3) посилення впливу на частку компанії на ринку та на ринкову структуру; (4) зростання бар’єрів входу на ринок за рахунок зниження еластичності попиту споживачів; (5) сприяння розширенню виробництва і посиленню конкуренції на ринку внаслідок послаблення монопольної влади окремих компаній; (6) стимулювання витрат споживачів та створення сприятливих умов для підвищення рівня зайнятості. Виділено пріоритетні напрями запобігання та подолання негативних наслідків нецінової конкуренції фірм у національній економіці з урахуванням специфіки ринкової трансформації економіки України, а саме: створення однакових умов конкуренції для всіх господарюючих суб’єктів шляхом зниження бюрократичних бар’єрів для організації та розширення бізнесу; формування й розвитку здорового конкурентного середовища; недопущення використання недобросовісних нецінових методів конкуренції; зниження транзакційних витрат; формування нових товарних ринків і розвитку їх інфраструктури; підтримки малого бізнесу та приватно-державногопартнерства. Ключові слова: нецінові методи, нецінова конкуренція, глобалізація, реклама, монопольна влада, недобросовісна конкуренція, ринкове та державне регулювання нецінової конкуренції.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Соболєва М.В. Нецінові методи конкуренції в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 економічна теорія та історія економічної думки/ Соболєва Марина Валеріївна - Київ, 2017. - 262 с.:
Зібрання