Дослідження нечіткої моделі поведінки фірми за допомогою багатокритеріальної оптимізації

Дата
2021
Автори
Гайдай Іванна Максимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі для розв’язання задачі максимізацій прибутку та задачі максимізації випуску було використано математичний апарат нечітких множин. За допомогою формування функції належності було зведено розв’язок нечіткої задачі до чіткої при заданих нечітких вхідних даних цільової функції. Використання методу послідовних поступок значно покращило розв’язання поставлених задач. При збільшенні значень λ для множин рівня λ нечіткої множини _ було отримано різні діапазони для зміни цін на ресурси та, відповідно, цільової функції. На більшому діапазоні нечіткість інформації не дозволяє максимізувати прибуток. Якщо максимізувати випуск продукції, то це не обов’язково позитивно вплине на максимізацію прибутку. Адже максимізація прибутку фірми потребує, щоб кожна одиниця випуску товару приносила прибуток, враховуючи мінімізацію виробничих видатків. У роботі було освітлено метод послідовних поступок для розв’язку багатокритеріальної задачі оптимізації, який було реалізовано за допомогою мови програмування Python.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Гайдай І. М. Дослідження нечіткої моделі поведінки фірми за допомогою багатокритеріальної оптимізації : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Гайдай Іванна Максимівна.– Київ, 2021. – 40 с.