Діджиталізація у сфері місцевих фінансів України як механізм демократизації публічного управління

Дата
2022
Автори
Дяченко Світлана
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні розкрито сутність діджиталізації у сфері місцевих фінансів України як механізму демократизації публічного управління та визначено особливості його практичного забезпечення. Дослідження виконувалася за допомогою сучасних теоретико-пізнавальних методів, діалектики процесів державного управління та місцевого самоврядування за умов фінансової децентралізації та діджиталізації. Метою проведеного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування розвитку діджиталізації у сфері місцевих фінансів України як механізму демократизації публічного управління та розроблення практичних рекомендацій щодо їх удосконалення. Практичне значення. Досліджено основні аспекти розвитку діджиталізації та розширення доступу територіальної громади до процесу управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади. Проаналізовано сучасний стан діджиталізації управління місцевими фінансами з погляду наповнення апаратними можливостями електронних платформ та програм. Визначено необхідні умови підвищення ефективності управління місцевими фінансами всіма членами територіальної громади через механізм діджиталізації. Цінність/оригінальність. Розроблено механізм фінансової децентралізації з використанням інструментів діджиталізації, який супроводжується належними програмними та апаратними засобами, характеризується комплексним застосуванням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що значно підвищує оперативність та ефективність реалізації місцевих фінансових програм, якість контролю за витратами, наповненням місцевих бюджетів. Зроблено висновок, що механізм діджиталізації у сфері місцевих фінансів запроваджує важливий тренд – перехід від громадського контролю до громадської ініціативи. Розширення форм електронної демократії за допомогою технологічних можливостей значно розширює доступ громади до сервісів публічного управління в режимі реального часу, що підвищує раціональність використання місцевих фінансових ресурсів. За своїм змістом – це є способом практичного втілення партисипативної демократії в Україні.
This research revealed the essence of digitalization in the field of local finances of Ukraine as a mechanism for the democratization of public administration and determined the features of its practical support. The research was carried out with the help of modern theoretical and cognitive methods, the dialectics of the processes of state administration and local self-government under the conditions of financial decentralization and digitalization. The purpose of the conducted research is the scientific and theoretical justification of the development of digitalization in the field of local finances of Ukraine as a mechanism for the democratization of public administration and the development of practical recommendations for their improvement. Practical implication. The main aspects of the development of digitalization and the expansion of access of the territorial community to the process of managing local finances in the conditions of decentralization of power have been studied. The current state of digitization of local finance management is analyzed from the point of view of filling electronic platforms and programs with hardware capabilities. The directions and necessary conditions for improving the efficiency of local finance management by all members of the territorial community using the digitization mechanism have been determined. Value/originality. Developed the mechanism of financial decentralization using digitization tools, which is accompanied by appropriate software and hardware, characterized by the complex application of modern information and communication technologies, which significantly increases the efficiency and effectiveness of the implementation of local financial programs, the quality of control over expenses, the filling of local budgets. It was concluded that the digitization mechanism in the field of local finances introduces an important trend – the transition from public control to public initiative. The expansion of forms of electronic democracy with the help of technological capabilities significantly expands the community’s access to public administration services in real time, which increases the rationality of using local financial resources. By its content, this is a way of practical implementation of participatory democracy in Ukraine.
Розділ 2.3 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього» .
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Дяченко С. Діджиталізація у сфері місцевих фінансів України як механізм демократизації публічного управління / Світлана Дяченко // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 213-256.