Творення образу закладу вищої освіти України у вітчизняних медіа

Дата
2022
Автори
Волик Аліна Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації комплексно досліджено теоретичні та практичні засади творення образу ЗВО України в медіа, на основі кількісно-якісних характеристик аксіологічної презентації вишів у текстах ЗМІ окреслено засоби формування медіаобразу вишів, представлено модель образотворення університету в українському медіапросторі. Основними досягненнями дослідження є окреслення засобів формування позитивного й негативного ЗВО в медіа, представлення моделі й алгоритму творення медіаобразу університету. Також проаналізовано та детальніше вивчено зміст, спільні й відмінні ознаки понять «образ», «імідж», «медіаобраз», їх взаємодію в процесі творення іміджу та образу ЗВО; зіставлено теоретичні засади формування іміджу університету в науковому дискурсі українських і закордонних дослідників; узагальнено базові етапи творення іміджу вишу. Уперше було визначено відсоткове відношення позитивно, негативно й нейтрально оцінних матеріалів про діяльність університетів у ЗМІ; проаналізовано ключовий концепт УНІВЕРСИТЕТ, сформовано його концептуальне поле; проведено опитування з метою окреслення образу українського університету в соціумі та визначення чинників, які впливають на його формування. Проаналізовано поняття «образ», «імідж», «медіаобраз», виокремлено їхні спільні та відмінні ознаки; досліджено структуру медіаобразу, її складники, а саме концепти й аксіологічні моделі; окреслено дефініцію іміджу університету, детально розглянуто фактори, які впливають на його формування; описано етапи розробки та реалізації іміджевої політики вишу. Зроблено висновок, що поняття «образ» і «імідж» – не тотожні. У роботі проаналізовано текстове наповнення обраних видань через призму позитивного, негативного й нейтрального ставлення авторів матеріалів до університету; визначено проблеми української вищої школи, актуалізовані в коментарях користувачів на Facebook-сторінках університетів й у статтях ЗМІ; виявлено причиново-наслідкові зв‟язки між публікаціями в мас-медіа й активізацією обговорень у соціальних мережах. З‟ясовано спільні проблеми університетів, які висвітлені в матеріалах ЗМІ й актуалізовані у відгуках користувачів на сторінках досліджуваних університетів у соцмережах: низький рівень матеріально-технічного й стипендіального забезпечення; господарські проблеми, наявні у вишах; корупція та хабарництво в адміністративних колах ЗВО.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Волик А. В. Творення образу закладу вищої освіти України у вітчизняних медіа : дис. ...д-ра філос. у галузі журналістики : 061 – журналістика / Волик Аліна Вадимівна. - Київ, 2022. – 314 с.
Зібрання