Трансформація моделі фінансування закладів вищої освіти в Україні

Дата
2023
Автори
Поляновський Гліб Аркадійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджено теоретичні засади та практику фінансування закладів вищої освіти (ЗВО), здійснено оцінювання чинної моделі фінансування ЗВО в Україні та розроблено практичні підходи щодо її трансформації у контексті кращих міжнародних практик та євроінтеграційних процесів в Україні. У дослідженні узагальнено наукові підходи щодо інституційного призначення вищої освіти у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави через прояви та акумулювання індивідуальних та суспільних вигод, активізації інноваційної діяльності, підвищення продуктивності праці, розвитку людського капіталу та збільшення податкових надходжень до державного бюджету. Розкрито сутнісні характеристики процесу і моделей фінансування ЗВО на макро та мікроекономічному рівнях. На макроекономічному рівні модель фінансування ЗВО охоплює процеси конкурентного розподілу бюджетних асигнувань на вищу освіту на основі законодавчо встановлених процедур та показників діяльності для забезпечення ефективності і прозорості фінансування вищої освіти, а також досягнення якості вищої освіти та фінансової автономії ЗВО. Ключові слова: вища освіта і наука; заклади вищої освіти; університети; класичні, технічні та дослідницькі університети; індивідуальні та суспільні ефекти; соціально-економічний розвиток; фінансування вищої освіти; фінансування закладів вищої освіти; модель фінансування закладів вищої освіти; витрати і видатки державного бюджету; бюджетування; глобалізація і глобальні тренди; макроекономічний аналіз; оцінка й індикатори; ефективність, прозорість, фінансова автономія.
The dissertation examines theoretical foundations and practice of funding higher education institutions (HEIs), evaluates a current funding model of HEIs in Ukraine, and develops practical approaches to its transformation in the context of best international practices and European integration processes in Ukraine. The study summarizes scientific approaches to the institutional purpose of higher education in ensuring the socio-economic development of the state through the manifestation and accumulation of individual and public benefits, intensification of innovation, increase in labor productivity, human capital development and increase in tax revenues to the public budget. The essential characteristics of the funding process and funding models of HEIs at the macro and microeconomic levels are revealed. At the macroeconomic level, the funding model of HEIs covers the processes of competitive allocation of budgetary funds for higher education based on legally established procedures and performance indicators to ensure the efficiency and transparency of higher education funding, as well as to achieve the quality of higher education and financial autonomy of HEIs. At the microeconomic level, the funding model for an individual HEI is considered through the diversification of financial revenue streams and the possibility of their use in the context of balancing the interests of all stakeholders, namely: HEIs, the state, households, and businesses. Keywords: higher education and science; higher education institutions; universities; classical, technical and research universities; individual and social effects; socio-economic development; funding of higher education; funding of higher education institutions; funding model of higher education institutions; public budget expenses and expenditures; budgeting; globalization and global trends; macroeconomic analysis; evaluation and indicators; efficiency, transparency, financial autonomy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Поляновський Г. А. Трансформація моделі фінансування закладів вищої освіти в Україні : дис. … д-ра філософії : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Поляновський Гліб Аркадійович. - Київ, 2023. - 245 с.
Зібрання