Нанокомпозити типу «ядро-оболонка» полістирол/полі(N-ізопропілакриламід)-поліакриламід /полі(3,4-етилендіокситіофен)

Дата
2023
Автори
Сас Вікторія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена синтезу та дослідженню властивостей нанокомпозитів на основі полістиролу, термочутливого кополімеру полі(N-ізопропілакриламід) поліакриламіду (ПNІПАМ-ПАА) та електропровідного полі(3,4-етилендіокситіофену) (ПЕДОТ). Робота містить ґрунтовний огляд наукової літератури, на основі якого підтверджено широкий спектр використання ПЕДОТу, систематизовано методи його синтезу та переведення у водорозчинний стан; обгрунтовується актуальність введення ПЕДОТ у нанокомпозити. Синтезовано серію нанокомпозитів ПС@ПNІПАМ-ПAA/ПЕДОТ методом хімічної окиснювальної полімеризації в присутності додецилсульфату натрію, аніон якого виступав допантом для синтезованих макромолекул ПЕДОТу. Вміст даного полімеру в композитах після їх отримання встановлено методом УФ-видимої спектроскопії, він варіювався від ~3,4 до 12,6 мас. %. Природа отриманих нанокомпозитів підтверджена методом Фур’є-ІЧ спектроскопії, вивчена морфологія даних метеріалів методом трансмісійної електронної мікроскопії, визначена їх електропровідність, доведено термочутливість синтезованих нанокомпозитів методом динамічного розсіювання світла. Ключові слова: наночастинки типу «ядро-оболонка», полі(N-ізопропілакриламід-ко-поліакриламід), полі(3,4-етилендіокситіофен), термочутливі нанокомпозити.
The work is devoted to the synthesis and investigation of the properties of nanocomposites based on polystyrene, termosensitive copolymer poly(Nisopropylacrylamide)- polyacrylamide (PNIPAM-PAA) and conductive poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT). The work contains a thorough review of the scientific literature, on the basis of which a wide range of PEDOT uses, methods of its synthesis and dissolution in water were confirmed, which proves the relevance of introducing PEDOT into nanocomposites. In particular, we synthesized a series of PS/PNIPAM-PAA/PEDOT nanocomposites by chemical oxidative polymerization in the presence of sodium dodecyl sulfate, the anion of which acted as a dopant for synthesized PEDOT macromolecules. The content of this polymer in the composites after their preparation was determined by UV-visible spectroscopy, it varied from ~3.4 to 12.6 wt. %. The nature of the obtained nanocomposites was confirmed by the method of FTIR spectroscopy, the morphology of these materials was studied by the method of transmission electron microscopy and their electrical conductivity was established as well as thermo sensitivity. Key words: core-shell nanoparticles, poly(N-isopropylacrylamidepolyacrylamide), poly(3,4-ethylenedioxythiophene), thermosensitive nanocomposites.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Сас В. І. Нанокомпозити типу «ядро-оболонка» полістирол/полі(N-ізопропілакриламід)-поліакриламід /полі(3,4-етилендіокситіофен) : кваліфікаційна робота ... бакалавр : 102 Хімія / Сас Вікторія Ігорівна. - Київ, 2023. - 55 с.