Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів

Дата
2016
Автори
Бондаренко Марина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2016. Дисертаційна робота присвячена дослідженню закономірностей утворення складних фосфатів у натрій-, рубідій чи цезійвмісних, а також змішаних (Na/Rb, K/Rb, Na/K, Rb/Cs) фосфатних розчин-розплавах на основі пар полівалентних металів Ті + МІІ, Ті + МІІІ чи МІІ + МІІІ; розробці методик та оптимізації умов отримання нових фосфатів різного складу та будови. Визначено вплив природи каркасоформуючої пари TiIV-MІI (або MIІI) чи MII-MIІI та лужного металу на будову складних фосфатів, а також взаємовплив присутності пари лужних металів на принцип структуроформування у багатокомпонентних змішаних лужнофосфатних розчинах-розплавах. За результатами методу РСА кристалів синтезованих сполук встановлена будова ряду нових рубідій- та натрійвмісних складних фосфатів. Дослідження провідних властивостей синтезованих фосфатів Na5-xMIxTi(PO4)3 (MI – Li, K; x = 0; 1,0) та MIxNa4-xCoFe(PO4)3 (MI – Li, K; x = 0,2, 0,3, 0,5 та 1,0) показали додаткові можливості впливу на провідні властивості складних фосфатів шляхом часткового заміщення атомів лужного металу. Ключові слова: складні фосфати, розчин-розплави, лангбейніт, NASICON, кристалоутворення, йонні провідники.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Бондаренко М. О. Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 неорганічна хімія / Бондаренко Марина Олександрівна. - Київ, 2016. - 21 с.
Зібрання