Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України

Дата
2016
Автори
Романюк Ярослав Михайлович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено аналізу теоретичних і практичних питань застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві. Досліджено загальнотеоретичні підходи до розуміння цивільно-правової норми як фундаментального елемента системи цивільного права, розкрито ознаки, структуру та класифікацію цивільно-правових норм. Висвітлено методологічні засади застосування цивільно-правової норми: правова природа правозастосування як елемента механізму цивільно-правового регулювання й особливої форми реалізації норм цивільного права, його принципи та функції, а також з’ясовано специфіку стадій правозастосування у цивільному процесі. Окрему наукову увагу приділено розкриттю методологічних засад тлумачення цивільно-правових норм, договорів та односторонніх правочинів, визначено місце тлумачення у процесі застосування цивільно-правових норм. Досліджено особливості застосування диспозитивних й імперативних цивільно-правових норм у договірній практиці та цивільному судочинстві, а також здійснено аналіз ролі судової практики у розвитку та вдосконаленні цивільного законодавства, запропоновано авторське бачення механізму формування єдиної судової практики із застосування цивільно-правових норм. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій щодо праворозуміння, вдосконалення чинного законодавства та практики його застосування.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Романюк Я. М. Проблеми застосування цивільно-правових норм у цивільному судочинстві України : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Романюк Ярослав Михайлович. - Київ, 2016. – 38 с.
Зібрання