Морфо-функціональна характеристика органів травлення за умов експериментального глутамат-індукованого ожиріння

Дата
2020
Автори
Белемець Наталія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи було вивчення морфо-функціонального стану печінки та підшлункової залози за умов експериментального глутамат-індукованого ожиріння та введення меланіну. Було відтворено модель вісцерального ожиріння, викликаного неонатальним введенням глутамату натрію. Доведено, що ожиріння, спричинене введенням глутамату натрію, асоційоване з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки, що супроводжується активацією запальних шляхів як в клітинах перисинусоїдального простору, так і в гепатоцитах, що підтверджувалося активацією сигнального шляху NF-κB, яке було асоційоване з виразністю лобулярного та перипортального запалення і експресією TNF-alpha. В підшлунковій залозі спостерігалася гіперплазія інсулярного апарату, асоційована з макрофагальною інфільтрацією і підвищенням експресії СОХ-2. Меланін, продуцентом якого є антарктичні мікроорганізми Pseudonadsoniella brunea (раніше Nadsoniella nigra Х-1), запобігає розвитку вісцерального ожиріння, викликаного глутаматом натрію, що підтверджувалося зменшенням індексу маси тіла, індексу Лі та маси вісцеральної жирової тканини. Показано, що введення меланіну трьома двохтижневими курсами призводило до збільшення рівня адипонектину в сироватці крові та зменшення рівня лептину у вісцеральній жировій тканині щурів у порівнянні з групою глутамат натрію. Введення меланіну призводило до зменшення концентрації в сироватці крові щурів прозапальних цитокінів (інтерлейкіну (ІЛ)-1β, ІЛ 12В р40) на тлі збільшення концентрації антизапальних цитокінів (ІЛ-10, ФРП-β). Введення меланіну запобігало порушенню морфогенезу печінки та підшлункової залози у тварин з глутамат-індукованим ожирінням, нівелюючи активацію прозапальних сигнальних шляхів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Белемець Н. І. Морфо-функціональна характеристика органів травлення за умов експериментального глутамат-індукованого ожиріння : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія / Белемець Наталія Іванівна. - Київ, 2020. - 19 с.
Зібрання