Глобальна політична реструктуризація як умова реалізації глобальної інтеграції

Дата
2022
Автори
Паламарчук Тетяна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У межах дослідження здійснено ґрунтовний теоретико-методологічний аналіз глобальної політичної реструктуризації як умови реалізації глобальної інтеграції, відповідно до цього охарактеризовано основні умови та фактори, що зумовлюють виникнення нових інтеграційних форм суспільного розвитку, які приводять до трансформації політичної системи сучасного світу, що стає причиною його глобальної політичної реструктуризації. Досліджено особливості переходу від однополярної та біполярної до багатополярної структури світу. Розглянуто та ґрунтовно проаналізовано питання глобалізації як чинника політичної реструктуризації в системі сучасних міжнародних відносин та доведено, що глобалізація в її сучасному варіанті приводить до «переформатування» структури сучасного світу, а в результаті цього – до коригування національних систем державного управління, зміни стратегій економічного, політичного та духовного розвитку, що породжує суцільну взаємозалежність світу, яка і складає основу його функціонування. Обґрунтовано, що глобалізаційні процеси породжують нові виклики, і це проявляється в змінах орієнтування міжнародних зв’язків, тобто минуле стає не таким важливим, як теперішнє й майбутнє.
Within this article, by a thorough theoretical and methodological analysis of the global political restructuring as a condition of global integration, according to this characteristic of the basic conditions and factors that lead to the emergence of new forms of integration of social development that lead to the transformation of the political system of the modern world, which causes its global political restructuring, the peculiarities of transition from unipolar and bipolar to multipolar world structure. The question of globalization as a factor of political restructuring in the system of modern international relations was considered and thoroughly researched, and it was proved that globalization in its modern version leads to the «reformatting» of the structure of the modern world, and as a result – to the adjustment of national systems of public administration, changes in the strategies of economic, political and spiritual development, which gives rise to continuous interdependence of the world, which forms the basis of its functioning. It is substantiated that globalization processes bring with them new challenges and this is manifested in changes in the orientation of international relations, that is, the past becomes less important than the present and the future.
Розділ 3.4. колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Паламарчук Т. Глобальна політична реструктуризація як умова реалізації глобальної інтеграції / Тетяна Паламарчук // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 511-543.