Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету

Дата
2018
Автори
Ситницький Максим Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті обґрунтовано авторське бачення місії сучасного дослідницького університету, що базується на поєднанні наукових досліджень, навчання, служіння державі та розкритті компетенції інноваційного мислення, що є ефективним синтезом процесів пізнання та творення. Автором запропоновано додати четвертий етап і компонент у розвитку місії дослідницького університету, що розпочався з настанням XXI ст., який характеризується стрімкою експансією цифрових технологій. Нова місія відображає повний дивертисмент університетського явища, що єднає дослідницьку та навчальну діяльність. Надання авторського визначення категорії «дослідницький університет» та запропоноване авторське розуміння категорій «університет світового класу», «національний університет», «корпоративний університет» дало змогу розкрити їх всебічний зміст відповідно до реального стану сучасного розвитку сфер науки й освіти на глобальному рівні. Узагальнені сфери прояву феномена дослідницького університету дали змогу розкрити десять індикаторів внутрішнього призначення та суспільної й економічної користі, що несуть дослідницькі університети людству. Автором представлено власне бачення ієрархії університетів у сучасному глобальному середовищі, що базується на домінуючій перевазі високотехнологічних цифрових університетів, що вже зараз творять майбутнє сфери науки та освіти і дають змогу виконувати нові функції, які не спроможні реалізовувати класичні університети.
The article substantiates the author’s vision of the mission of modern research university, which is based on the combination of scientific research, training, service to the State, and disclosure of competence of innovative thinking, which represents an effective synthesis of the processes of cognition and creation. The author proposes to add the fourth stage and component to the development of the research university mission, which has begun in 21st century and is characterized by rapid expansion of digital technologies. The new mission reflects the full divertissement of the university phenomenon, which synthesizes the research and training activities. The author’s definition of the category of «research university» and the suggestion of the author’s own understanding of the categories of «world class university», «national university», and «corporate university» have provided for disclosure of their comprehensive content in accordance with the real situation of the contemporary development of science and education at the global level. The generalized areas of manifestations of the phenomenon of research university have allowed to determine ten indicators of internal purpose for the social and economic benefit, which are carried out by research universities for the benefit of mankind. The author presents his own vision of the hierarchy of universities in the modern global environment, which is based on the dominant advantage of high-tech digital universities, which are already elaborating the future of science and education and create possibilities to perform new functions, which classical universities cannot implement.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 073 Менеджмент
Бібліографічний опис
Ситницький М. В. Місія та сфери прояву феномена дослідницького університету / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. - Харків, 2018. - № 4. - С. 96-101.