Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами «Полного собрания законов Российской империи»

Дата
2016
Автори
Ніколайчук Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
З’ясовано, що більша частина опублікованих в ПСЗ документів, незважаючи на свою джерельну цінність, не стала об’єктом окремих джерелознавчих досліджень. Це стосується й матеріалів з історії участі Гетьманщини у російсько турецьких війнах. ПСЗ в основному досліджувалося як юридична пам’ятка в контексті вивчення історії кодифікації російського законодавства. Лише на сучасному етапі розвитку історичної науки почали з’являтися джерелознавчі праці оперті на аналіз інформації опублікованих в ПСЗ документів, зокрема щодо історії торгівлі, церкви, шинкування та винокуріння, історії іноземних громад на українських землях тощо. Однак більшість матеріалів ПСЗ й далі залишається неактуалізованою. В дисертаційній роботі розглянуто український аспект російсько-турецького військового протистояння в XVII – XVIII ст. Встановлено про те, шо під час усіх військових конфліктів між турками та росіянами активну роль відігравав український народ, збройні сили якого часто виступали за обидві сторони. Спільний кордон з турками та татарами, величезний досвід у веденні проти них бойових дій робив українські козацькі полки (надніпрянські, слобідські та запорізькі) безцінним союзником у протистоянні з ворогом. Українське козацтво, зокрема, відзначилося під час Чигиринських та Кримських походів. Важливу роль воно відграло і під час російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр. Окрім безпосередньої участі у війнах збройних сил, український народ забезпечував російську військову систему людськими та матеріальними ресурсами. Так, українці використовувалися в допоміжних службах при російському війську, як робітники на будівництві укріплень Української та Дніпровської ліній, проводили ремонт артилерії. Крім того, розташування українських території поблизу театрів бойових дій перетворювала їх на ідеальну тилову базу. Саме на українських теренах дислокувалися російські війська під час зимових перерв між кампаніями. Україна стала одним із основних джерел забезпечення російської армії продовольством, фуражем, ремонтом кавалерійських полків, тягловою силою та транспортом, селітрою і порохом. Все це знайшло своє відображення в документах, вміщених в ПСЗ. Виявлено 282 документи, що стосуються участі Гетьманщини у російсько турецьких війнах останньої чверті XVII – XVIII ст. Вони являють собою офіційні документів та поділяються на актові та дипломатичні. Більшість виявлених документів відносяться до актових джерел. Вони представлені в основному указами – актовими документами, що регулювали практично всі сфери державного та суспільного життя. Переважно укази за походженням були іменними або сенатськими. Окрім указів, матеріали ПСЗ включають в себе такі види актових документів, як грамоти, маніфести, інструкції, регламенти, резолюції. Дипломатичні документи представлені трактатами, конвенціями, угодами, деклараціями та протоколами. Виявлено, що найбільша кількість документів (120) стосується участі Гетьманщини в російсько-турецьких війнах війни 1735 – 1739 рр. Війни 1672 – 1681 рр, 1686 – 1700 рр. та 1768 – 1774 рр. представлені 52, 45 та 41 документомвідповідно. Найменшою ж кількістю представлена російсько-турецька війна 1710 – 1713 рр. (21 документ). Встановлено, що найширше в ПСЗ представлені документи, що стосувалися матеріального забезпечення російської армії українським населенням. В них присутні відомості про забезпечення російської армії продовольством, фуражем, порохом, тягловою силою та транспортом. Наявні документи, що розкривають використання українців на будівництві укріплень Української та Дніпровської лінії, допоміжних роботах в російській армії. Визначено, що такі нормативно правові акти з’являються лише у XVIII ст. В XVII ст. забезпечення російської армії велося в основному за рахунок ресурсів російських земель, тоді як уже з XVIII ст. ті війська, що воювали з турками і татарами, забезпечувалися вже із Гетьманщини. Зростання ролі українських територій у матеріальному забезпеченні російської армії пояснювалося, зокрема, поступовою ліквідацією автономії Гетьманщини, що давало змогу російській владі більш вільно використовувати ресурси українських земель. З’ясовано, що значно менше в ПСЗ представлені документи щодо участі українських збройних сил у бойових діях. Це пояснювалося характером джерел. Оскільки це в основному законодавчі акти, в них рідко містилися детальні описи військових кампаній чи окремих боїв. Однак в деяких документах ПСЗ наявна інформація про перебіг бойових дій. Зокрема, виявлено документи, які розкривають участь українського козацтва у зіткненнях з турками і татарами на початковому етапі російсько-турецької війни 1672 – 1681 рр., їх участь у Кримських походах 1687 – 1689 рр., оцінка їх вкладу з боку російської держави. Серед матеріалів з історії російсько-турецьких війн XVIII ст. подібні документи відсутні. Це пояснюється зменшенням ролі українських збройних сил через занепад козацьких господарств та зростання ролі регулярної армії. Встановлено, що матеріали ПСЗ з історії участі Гетьманщини у російсько турецьких війнах останньої чверті XVII – XVIII ст. не широко використовувалися дослідниками. Найчастіше залучалися документи з історії Української лінії, ландміліцейських військ та ролі Гетьманщини в якості тилової бази російської армії. Це пояснюється незручністю в користуванні ПСЗ через дуже велику кількість вміщених у ньому документів та відсутність зручних покажчиків. При роботі з хронологічним покажчиком слід враховувати помилки в датуванні. Наприклад, в різних документах ставилася або дата розробки цього законопроекту, або дата його прийняття, або дата опублікування. Крім того, часто в укладачів ПСЗ не було можливості точно датувати документ, тому в деяких з них зазначено лише місяць, а то й рік, без уточнення конкретних днів. Алфавітний покажчик не дає змоги відшукати абсолютно всі матеріали з певної тематики, оскільки законодавчі акти часто стосувались певних питань побіжно, тоді як покажчик розподіляє документи лише за основною тематикою. До того ж, ПСЗ не наукове видання та має низку недоліків. Це змушувало істориків використовувати інші публікації документів. Таким чином в ПСЗ присутня досить чисельна група джерел з історії російсько-турецьких війн та участі у них українського народу. Вони дають змогу розкрити найрізномантші аспекти цієї проблематики. Залучення матеріалів ПСЗ до більш широкого наукового обігу дасть змогу краще дослідити внесок українського народу у завоюванні Північного Причорномор’я та Кримського півострову Російською імперією.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Ніколайчук О. С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами «Полного собрания законов Российской империи» : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Ніколайчук Олександр Сергійович. – Київ, 2016. – 221 с.
Зібрання