Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК

Дата
2016
Автори
Нерода-Березка Катерина Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі було здійснено наукове обґрунтування теоретичних основ інтернаціоналізації створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК. Сформульовано наступні висновки, пропозиції та рекомендації, які відображають вирішення основних завдань дисертаційної роботи відповідно до поставленої мети. У світовій економічній літературі з питань інтернаціоналізації НДДКР ТНК можна простежити декілька основних напрямів дослідження, а саме: аналіз ролі знань, як ключової характеристики ТНК та їх конкурентних переваг; масштабів та особливостей інтернаціоналізації процесу науково-дослідної діяльності ТНК; механізму створення та передачі знань в підрозділах ТНК, форм включення філій в глобальні інноваційні ланцюжки ТНК; ролі аутсорсингових контрактних форм зв’язків у процесі науково-дослідної діяльності ТНК; впливу ТНК на інноваційний потенціал країн, що приймають, ефекту переливу знань від ТНК до національних компаній. Питання науково-технічної діяльності компаній, створення ними знань та інновацій посідає важливе місце в сучасних теоріях транснаціональних корпорацій. Теорії ринкової влади, монополістичних переваг, циклу життя продукту та стратегічна теорія ТНК розглядають процес створення знань як важливу передумову формування транснаціональних фірм. Вони проголошують знання (інновації, технологію) як головний фактор специфічних переваг фірми, що обумовлює її конкурентоспроможність та здатність робити прямі іноземні інвестиції. Можливість доступу до нових знань та технології виступає на сучасному етапі одним із важливих детермінантів руху прямих іноземних інвестицій. Цей фактор є могутнім каталізатором прискорення процесу транснаціоналізації і перетворення фірм на міжнародні корпорації. Це підтверджує положення еклектичної теорії про важливість переваг розміщення, в якості яких виступає локальний інноваційний потенціал країни, що приймає. Якщо в 70-80-ті роки ХХ ст. інтернаціоналізація створення знань мала другорядне значення в стратегії розвитку міжнародного виробництва ТНК, то сьогодні вона має пріоритет в стратегічному плануванні зарубіжних операцій цих корпорацій. На практиці це виявляється в зростанні важливості для ТНК доступу до різноманітних інноваційних систем (регіональних, національних і секторальних), а також корпоративних інноваційних кластерів, альянсів та ланцюжків створення знань. Це формує сучасну парадигму інновацій, яка означає, що компаніям потрібно сканувати глобальний ринок у пошуку нових знань, співпрацювати із чисельними інституціями в різних країнах світу з метою створення або засвоєння інновацій. Ключові слова: транснаціональні корпорації, інтернаціоналізація, науково-дослідна діяльність, знання, інновації, транснаціоналізація, глобальні мережі, міжнародне виробництво.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
29 Міжнародні відносини , 292 Міжнародні економічні відносини
Бібліографічний опис
Нерода-Березка К. І. Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02. світове господарство і міжнародні економічні відносини / Нерода-Березка Катерина Ігорівна. - Київ, 2016. - 257 с.
Зібрання