Теоретичні, правові та праксеологічні проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження в кримінальному процесі України

Дата
2018
Автори
Фаринник Василь Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є першим в Україні дослідженням, у якому на основі положень теорії кримінального процесу, узагальнення слідчої та судової практики розроблено сучасну концепцію застосування заходів забезпечення кримінального провадження з урахуванням необхідності гармонізації кримінального процесуального законодавства з європейськими стандартами у галузі прав людини та здійснення правосуддя. Запропоновані напрями і шляхи реалізації наукових висновків і пропозицій у законотворчій роботі та практичній діяльності органів кримінальної юстиції стосуються широкого спектру найбільш дискусійних і далеко не однозначних у науковому та правозастосовному вимірах питань, що потребують концептуального осмислення та розв’язання саме відповідно до радикально нового, європейського зразка, кримінального процесуального законодавства. Науково доведено доцільність запровадження у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство певних елементів зарубіжного досвіду правової регламентації і практики розв’язання окремих проблем застосування заходів процесуального примусу. Запропоновано й інші положення, що спрямовані на удосконалення законодавства та правозастосовної діяльності. Ключові слова: досудове розслідування, заходи забезпечення кримінального провадження, процесуальний примус, запобіжні заходи, орган досудового розслідування, прокурорський нагляд, слідчий суддя, забезпечення прав людини.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Фаринник В. І. Дiяльнicть мiжнаpодних оpганiзацiй у cфepi пpавового peгулювання тpудових вiдноcин : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 міжнародне право / Фаринник Василь Іванович. - Київ, 2018. - 38 с.
Зібрання