Міфологема «андрогінність» в українській чарівній казці

Дата
2023
Автори
Опрелянська Аліна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Це дослідження пропонує поглянути на українську чарівну казку через призму ґендерного казкознавства та комбінує цей дискурс із структурно-ритуальним підходом. У дослідженні виділяємо категорію андрогінності як ґендерно-функціональну категорію. Оскільки чарівна казка містить у собі залишки ритуалів та часто ілюструє обряди переходу, особлива вага у дослідженні приділяється категорії лімінальності як маркеру андрогінності. Лімінальність співіснує із сакральним, і в контексті цього дослідження сакральне дорівнює лімінальному. Дослідження встановлює, що сакральне і лімінальне активізують категорії, відмінні від секулярних. Відповідно, у межах ритуалу та міфологічного простору вони виключають бінарну статево-ґендерну систему та активізують поняття іншого ґендеру – андрогінного. Андрогін у міфологічному та казковому контексті – це функціональна прастасть, яка створюється та активізується через та в лімінальному стані неофіта під час обрядів переходу, та несе функціональне навантаження світотворчої сили, яка може бути направлена як на творення макрокосму, так і мікрокосму. Таким чином андрогінність як властивість обслуговує свій функціональний модус – модус межового, лімінального і ритуального. Дослідження висвітлює міфологему «андрогінність» як продуктивну та впливову категорію українських чарівних казок. Персонажі, що виконують функцію медіаторів, перебувають на межі світів та слугують провідниками між світами, а отже, наділені андрогінною конотацією, що і дозволяє їм здійснювати цю функцію. Водночас тип руху героїв/-нь та їхня відповідна андрогінність мають тісний зв’язок із логікою перебігу казкового сюжету, де вони перебувають у взаємному впливі. Ключові слова: ґендер, андрогінність, андрогін, фольклорний образ, фольклорний текст, фольклор, казковий персонаж, украї нська народна казка, фольклорна проза, християнський імператив, народне вірування, жанр, наративи, ідентичність, ініціація.
This research suggests looking at Ukrainian fairy tales through the scope of Gender Studies of Fairy Tales and combines this discourse with structural-ritual approach. In the research we highlight the category of androgyny as gender-functional category. Since fairy tale contains remnants of rituals as well as often reflects rites of passage, the research pays close attention to the category of liminality as a marker of androgyny. Liminality co-exists with sacral, and in a context of the research sacral is equated with liminal. The research states that sacral and liminal activate categories that are different from secular. Hence, in a scope of ritual and mythological dimension they exclude binary sex-gender system and activate the very meaning of another gender – of an androgynous one. The androgyne in a context of mythology and fairy tales is a functional ur-sex that is created by and activated in the liminal state of a novice during the rites of passage, and caries a functional meaning of world-creating force that could be directed to the creation of both macrocosm and microcosm. Thereby, androgyny as a feature serves its own modus – modus of borderline, liminal and ritualistic. The research discloses the mythologem of “androgyny” as a productive and impactful category of Ukrainian fairy tales. The personages of a mediatory function are situated in between the worlds and serve as guides between them, which means they are endowed with the androgynous connotation that allows them performing their function. At the same time, types of hero(ine)s’ motions and their respectful androgyny occurs in a close connection to the logic of the plot course where they are mutually impacted. Key words: gender, androgyny, androgyne, folkloric image, folkloric text, folklore, fairy tale personage, Ukrainian fairy tale, folkloric prose, Christian imperative, folk belief, genre, narrative, identity, initiation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Опрелянська А. О. Міфологема «андрогінність» в українській чарівній казці : дис. … д-ра філософії : 035 Філологія / Опрелянська Аліна Олександрівна. - Київ, 2023. - 176 с.
Зібрання