Стратегії і тактики перекладу англійськомовних лексичних новоутворень сфери засобів масової інформації українською мовою

Дата
2023
Автори
Казакова Софія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Роботу присвячено аналізу особливостей застосування стратегій і тактик перекладу англійськомовних лексичних новоутворень сфери засобів масової інформації українською мовою. В процесі теоретичних розвідок було встановлено, що лексичні новоутворення є формуванням нового лексичного елемента у відповідь на змінені обставини у зовнішньому світі, який набуває певної популярності у мовленнєвій спільноті у конкретний період часу. Аналіз теоретичних джерел із досліджуваного питання дозволив встановити, що поняття “неологізм” може бути визначено як новий лексичний елемент, який утворюється для номінації поняття невідомого раніше, нового об’єкту, предмету, явища тощо. У роботі також розглянуто специфіку та складнощі перекладу лексичних новоутворень. Аналіз теоретичних основ дозволив зробити висновки про те, що переклад лексичних новоутворень зумовлений застосуванням перекладацьких стратегій і тактик. У роботі були визначені перекладацькі тактики, за допомогою яких досягаються перекладацькі стратегії. З’ясовано, що стратегія очуження зберігає елементи оригінальної форми неологізму. У мові неологізм сприймається як іншомовний елемент. Якщо перекладач “одомашнює” неологізм, то він навпаки подає таку форму перекладу, яка є притаманною та природною для тексту перекладу. Серед перекладацьких трансформацій, які застосовуються в рамках перекладу, було виокремлено такі, як: лексичні, граматичні, лексико-граматичні. Вибір перекладацьких трансформацій залежить від конкретної перекладацької ситуації, контексту та компетентності перекладача, що здійснює переклад. Найменш вживаними є такі тактики, як тактика транслітерації, яку було застосовано у 7% прикладів; тактика адаптивного транскодування, яку було застосовано у 7% прикладів; тактика калькування на рівні словосполучення, яку було застосовано у 3% прикладів; тактика тактика граматичної заміни, яку було використано у 3% прикладів. Варто зазначити, що вищенаведені дані яскраво відображають тенденцію до збільшення використання англіцизмів та запозичень в українській мові. Використання наближеної до оригіналу лексики тісно пов’язує україномовне суспільство та, зокрема, сферу ЗМІ зі світом міжнародних інновацій та розвитку. Однак, використання запозичень потребує обережного підходу, оскільки воно може вплинути на самобутність української мови та призвести до заміни власних українських слів. Важливо знайти баланс між використанням запозичень і збереженням національного лексичного багатства. Таким чином, використання англіцизмів та запозичень українською мовою відображає глобальні тенденції та зв'язок зі світовими інноваціями, проте потребує уважного ставлення та збереження національної мовної ідентичності.
Languages are changing as relentlessly as the world is changing. In modern linguistics, the issue of studying linguistic and extra-linguistic phenomena is becoming increasingly relevant, as long as those phenomena enrich languages and expand their range of functioning. This allows us to establish new trends and patterns of formation, use and translation of linguistic units. The word, as the basic unit of language, is characterized by the ability to constantly change (both structurally and semantically), in accordance with highly versatile social needs, and therefore it is characterized by the difficulty of translation. Thus, the paper deals with a comprehensive study of the concept of lexical coinages and the particularities of translation of mass media-related neologisms from English into Ukrainian. The relevance of the study lies in the increasing significance of translating English lexical coinages into Ukrainian, as new functional areas, phenomena, and corresponding lexical units continue to emerge. The constantly evolving field of lexical neologisms necessitates systematic and comprehensive research to address this need effectively. It is worth noting that the above-mentioned data clearly reflects the tendency to increase the use of anglicisms and borrowings in the Ukrainian language. The use of near-original vocabulary closely connects the Ukrainian-speaking society and, in particular, the media with the world of international innovation and development. However, the use of borrowings requires a cautious approach, as it can affect the identity of the Ukrainian language and lead to the replacement of Ukrainian words. It is crucial to strike a balance between the use of borrowings and the preservation of the national lexical wealth. Thus, the use of anglicisms and borrowings in Ukrainian reflects global trends and connections with global innovations, but requires careful consideration and preservation of national linguistic identity.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Казакова С. Стратегії і тактики перекладу англійськомовних лексичних новоутворень сфери засобів масової інформації українською мовою : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Казакова Софія. – Київ, 2023. – 58 с.