Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України

Дата
2018
Автори
Харченко Георгій Георгійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено комплексному аналізу теоретичних і практичних проблем речових прав у доктрині, цивільному законодавстві та судовій практиці України. Розкрито особливості правової природи речових прав, їх кваліфікаційні ознаки, через які і має визначатися правова категорія «суб’єктивне речове право». Охарактеризовано загальнонаукові підходи до розуміння та вирішення проблеми кола об’єктів речових прав у цивільному праві України; сформульовано принципи речового права України, введення яких у цивільне законодавство дало б змогу вдосконалити правове регулювання цивільних відносин. Досліджено основні елементи системи речових прав, запропоновано нові підходи щодо їх класифікації, визначення їх ролі та місця в речовому праві України. Проведено аналіз підстав виникнення та припинення речових прав, меж їх здійснення, співвідношення правових категорій «виникнення» та «набуття» речових прав, «підстава» та «спосіб» набуття (припинення) речових прав, «обмеження» і «обтяження» речових прав тощо. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми цивільно-правового захисту речових прав і речових інтересів в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій з удосконалення цивільного законодавства та правозастосовної практики щодо речових прав в Україні. Ключові слова: речові права, принципи речового права, підстави виникнення речових прав, підстави припинення речових прав, обмеження речових прав, обтяження речових прав, захист речових прав, захист речових інтересів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Харченко Г. Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Харченко Георгій Георгійович. - Київ, 2018. - 32 с.
Зібрання