Підсистема сентиментального аналізу коментарів про нові релізи кіно і телебачення на основі методів NLP

Дата
2023
Автори
Підгурський В. О.
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи: Розробка програмного забезпечення для аналізу коментарів про нові релізи кіно та серіалів шляхом застосування сентиментального аналізу до релевантних текстів з мікро-блогів. Об’єкт дослідження - застосування сентиментального аналізу до текстів із мікроблогів із використанням методів NLP. Предмет дослідження - програмна система для сентиментального аналізу текстів із мікроблогів. Результати роботи. програмна система, яка завантажує коментарі глядачів з таких ресурсів як Twitter та YouTube, проводить їх сентиментальний аналіз та підсумовує отриманні результати для використання у подальшому аналізі даних. Ключові слова. Кіно, телебачення, сентиментальний аналіз, вибір ознак, класифікація.
Objective: Development of software for analyzing comments on new releases of movies and series by applying sentimental analysis to relevant texts from micro-blogs The object of research is the application of sentimental analysis to texts from microblogs using NLP methods. Subject of research - software system for sentimental analysis of texts from microblogs. Work results. a software system that downloads viewers' comments from resources such as Twitter and YouTube, conducts their sentimental analysis and summarizes the results for use in further data analysis. Keywords. Cinema, television, sentimental analysis, choice of signs, classification.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Підгурський В. О. Підсистема сентиментального аналізу коментарів про нові релізи кіно і телебачення на основі методів NLP : кваліфікаційна робота … «магістр» : 122 Комп’ютерні науки / Підгурський В. О. - Київ, 2023. - 97 с.