Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах

Дата
2016
Автори
Трунов Олександр Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі розглянута задача поширення нормальної SH-хвилі в плоскому пружному хвилеводі з округленим вигином та вільними границями. Характерний розмір хвилеводу порівняний з довжиною хвилі. Задача була розв’язана використовуючи метод часткових областей. Побудовані частотні залежності фазових та групових швидкостей мод криволінійного хвилеводу. Проведено порівняльний аналіз власних форм криволінійного і плоскопаралельного хвилеводів. Проведені розрахунки енергетичного коефіцієнту проходження хвилі крізь вигин та енергетичних коефіцієнтів збурення мод в області хвилеводу за вигином в залежності від геометричних параметрів хвилеводу. Розглянута задача про поширення імпульсного сигналу у вигнутому хвилеводі постійної ширини. Показана можливість збереження форми імпульсу на шляху його поширення. Розглянута плоска задача поширення хвилі в криволінійному хвилеводі з різкою зміною ширини вигину. Досліджено залежність енергетичного коефіцієнта проходження хвилею зони вигину в залежності від хвильового розміру та кута розкриву криволінійної частини хвилеводу. Розглянута плоска задача про по-ширення хвилі у хвилеводах з подвійним згином. Досліджено залежність енергетичного коефіцієнта проходження хвилею зони нерегулярності хвилеводу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Трунов О. О. Поширення хвиль у вигнутих хвилеводних структурах : автореф. дис. ...канд. фіз..-мат. наук : 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла / Трунов Олександр Олексійович. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання