Теорія ймовірностей та математична статистика

Дата
2022
Автори
Ляшенко Олена Ігорівна
Кравець Тетяна Вікторівна
Банна Оксана Леонідівна
Шпирко Віктор Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В основу добору задач покладено багаторічний досвід викладання курсу теорії ймовірностей та математичної статистики на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та у Тернопільському національному економічному університеті. Посібник складається з двадцяти двох розділів. В ньому викладено теоретичні відомості та підібрано задачі з комбінаторики, основ теорії ймовірностей, теорії оцінювання невідомих параметрів, перевірки статистичних гіпотез, регресійного та дисперсійного аналізів, аналізу часових рядів. У кожному розділі (крім розділу 22) наведено приклади розв’язання задач, а також задачі для аудиторної та самостійної роботи. В кінці кожного розділу пропонуються задачі для індивідуальної роботи, які також можна використати при проведенні модульно-рейтингового оцінювання знань. У додатку вміщено основні статистичні таблиці, необхідні для розв’язання прикладів та задач. Посібник може бути корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів та науковців, які використовують у своїх дослідженнях імовірнісно-статистичні методи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 112 Статистика
Бібліографічний опис
Теорія ймовірностей та математична статистика. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти денної та заочної форм навчання / Ляшенко О.І., Кравець Т.В., Банна О.Л., Шпирко В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,30 Мбайт). – Київ : [б.в.], 2022. – 256 с. - Назва з екрана.