Господарсько-правове регулювання перестрахової діяльності

Дата
2017
Автори
Войцеховська Ірина Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці господарського права комплексним теоретико-прикладним дослідженням господарсько-правового регулювання перестрахової діяльності як особливого виду підприємництва, а також правового статусу професійних учасників цієї діяльності. Наукова новизна роботи конкретизується в науково-теоретичних положеннях, висновках та пропозиціях, основними з яких є такі: вперше: визначено ознаки перестрахової діяльності як окремого та особливого виду підприємництва: існування професійних суб’єктів перестрахової діяльності; надання вказаними суб’єктами перестрахових послуг; здійснення такої діяльності з метою задоволення особливих перестрахових потреб перестрахувальників; виявлено особливості майнових інтересів перестрахувальників, які пов’язані з виконанням цими суб’єктами прийнятих на себе страхових зобов’язань та збереженням стабільності свого фінансового становища; сформульовано поняття перестрахового інтересу як потреби у перестраховому захисті відповідного майнового інтересу перестрахувальника; доведено, що обов’язок перестраховика з виконання прийнятих на себе зобов’язань за договором перестрахування пов’язаний з настанням не страхового, а перестрахового випадку; обґрунтовано, що перестраховий захист полягає у забезпеченні впевненості перестрахувальника в можливості приймати та виконувати власні страхові зобов’язання незалежно від будь-яких обставин та зберігати фінансову стабільність, продовжувати здійснення підприємницької діяльності та отримувати прибуток за її результатами. Емпіричною основою дослідження є: результати діяльності професійних перестраховиків на вітчизняному ринку перестрахування; офіційні річні звіти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; звичаї ділового обороту, що сформувалися та активно застосовуються у світовій практиці здійснення перестрахової діяльності; судова практика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Войцеховська І. М. Господарсько-правове регулювання перестрахової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право / Войцеховська Ірина Михайлівна. – Київ, 2017. – 241 с.
Зібрання