Забезпечення гендерної рівності в системі органів державної влади

Дата
2023
Автори
Баласинович Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в теоретичному обґрунтуванні й аналізі особливостей забезпечення гендерної рівності в системі органів державної влади України та розробленні практичних рекомендацій щодо їх використання. Визначено, що система органів державної влади в Україні істотно трансформувалась в умовах історичного розвитку країни у напрямі представницької, учасницької та гендерної (паритетної) демократії, що спрямовує її діяльність на формування гуманістичної свідомості суспільства. Охарактеризовано базові індикатори гендерної рівності відповідно до світового досвіду та шляхи їх забезпечення в Україні з огляду на потреби подальшого демократичного розвитку держави і гендерної політики, зокрема, такі як подолання гендерних стереотипів, вдосконалення чинного законодавства, розвиток освіти, культури, науки, інформаційного простору. Обґрунтовано і розроблено модель забезпечення гендерної рівності в органах державної влади України на базі структури Європейської Комісії, що включає дорадчі органи з питань гендерної рівності при представницьких органах влади та виконавчі служби з комплексних питань реабілітації, інформатизації, гендерної статистики й аналізу нормативно-правових актів, планування досягнень рівності. Ключові слова: гендер, гендерна політика, гендерна демократія, принцип гендерної рівності, гендерні стереотипи, державна влада, органи державної влади, демократичні цінності, паритетна влада, парламентаризм, представницькі органи влади.
It is indicated that the system of bodies of state power in Ukraine was completely transformed in the minds of the historical development of the region by directly representative, participatory and gender (parity) democracy, which has a direct effect on the formation humanistic evidence of marriage. The basic indicators of gender equality are characterized in line with the world's knowledge and security in Ukraine, looking at the needs of the further democratic development of the state and gender policy, including gender stereotypes, in thoroughness of orderly legislation, developments in education, culture, science, and information space. The model for ensuring gender equality in the state authorities of Ukraine based on the structure of the European Commission has been substantiated and developed, which includes advisory bodies on issues of gender equality at representative authorities and executive services on complex issues of rehabilitation, informatization, gender statistics and analysis of regulatory and legal acts, planning achievements of equality. Key words: gender, gender politics, gender democracy, the principle of gender equality, gender stereotypes, sovereign power, bodies of sovereign power, democratic values, parity power, parliamentarism, representative bodies of power.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Баласинович Н. О. Забезпечення гендерної рівності в системі органів державної влади : дис. … д-ра філософії : 052 Політологія / Баласинович Наталія Олександрівна. - Київ, 2023. - 212 с.
Зібрання