Інноваційна модель відображення соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа як елемент фахової компетентності ділового журналіста

Дата
2023
Автори
Нікитенко Вікторія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми відсутності належної фахової підготовки ділових журналістів та браку компетентності при роботі із вузькогалузевою діловою інформацією, зокрема при відображенні соціально-економічних тем на кшталт «житло/нерухомість». У роботі удосконалено наукові підходи до визначення ділової журналістики як творчо-виробничого процесу та наукової дисципліни, складників професійної компетентності ділового журналіста, запропоновано авторську модель оцінки коефіцієнта ефективності відпрацювання соціально-економічної теми в журналістському матеріалі та модель підвищення ефективності відображення теми засобами ділових онлайн-медіа; здійснено контент-аналіз обраних ділових онлайн-медіа та проведено експертне опитування серед профільних журналістів ділових онлайн-медіа, які працюють над висвітленням теми «житло/нерухомість», щодо визначення Ключових понять та елементів соціально-економічної теми (КПтаЕ СЕТ), а також перцептивних критеріїв якості журналістського матеріалу на тему «житло/нерухомість». Ключові слова: соціальні комунікації, медіа, журналістська освіта, ділова журналістика, якість журналістики, медіатехнології, медіаринок, медіаконтент, контент-аналіз, онлайн-медіа, корпоративні медіа, діловий журналіст, аналітика, журналістська спеціалізація, імідж медіа, текст, фахова компетентність журналіста.
The dissertation comprehensively researches the theoretical and practical problems of the lack of proper professional training of business journalists and the lack of competence when working with narrow-field business information, in particular when reflecting socio-economic topics such as «housing/real estate». In the work have been improved the scientific approaches to the definition of business journalism as a creative-production process and scientific discipline, the components of the professional competence of a business journalist, have been proposed the author's model for evaluating the effectiveness of the socio-economic topic in journalistic material and the model for increasing the effectiveness of displaying the topic by means of business online media; a content analysis of selected business online media was carried out and an expert survey was conducted among profile journalists of business online media who work on coverage of the topic «housing/real estate», regarding the definition of Key concepts and elements of the socio-economic topic (KС&E SET), as well as perceptual quality criteria of journalistic material on the topic «housing/real estate». Keywords: social communications, media, journalistic education, business journalism, quality of journalism, media technologies, media market, media content, content analysis, online media, corporate media, business journalist, analytics, journalistic specialization, media image, text, journalist's professional competence.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
06 Журналістика , 061 Журналістика
Бібліографічний опис
Нікитенко В. М. Інноваційна модель відображення соціально-економічної теми в ділових онлайн-медіа як елемент фахової компетентності ділового журналіста : дис. … д-ра філософії : 061 Журналістика / Нікитенко Вікторія Миколаївна. - Київ, 2023. - 315 с.
Зібрання