Популізм як альтернатива ліберальній демократії

Дата
2023
Автори
Бурдюг Максим Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дисертаційного дослідження є концептуалізація явища популізму, з’ясування його проявів як альтернативи ліберальній демократії та визначення механізмів його стримування. Об’єктом дослідження є ліберальна демократія як форма представницького суспільно-політичного ладу з міцно захищеними індивідуальними та груповими свободами, в основі якої лежать ліберальні права, плюралізм та толерантність. Предметом дослідження є прояви популізму, що пропонують альтернативу ліберальній демократії та містять потенційну загрозу для неї. У роботі комплексно та системно обґрунтовано концептуальну парадигму формування та розвитку популізму, яка базується на економічних, соціальних, інституційних, культурних, етнічних, релігійних проблемах, конфліктах та протиріччях; передбачає поліваріантне використання; має сутнісну сформованість на ідеолого-антагоністичному підґрунті; концептуалізується політико-стратегічним, політико-психологічним та соціокультурним підходами; обумовлює взаємоузгодженість різних інструментів політичного впливу з огляду на поставлені цілі та мінливість політичного простору. Розкрито сутність процесів впливу маніпулятивних технологій популізму на соціально-політичну поведінку з використанням комунікативної взаємодії з потенційним електоратом з метою спонукання останніх до певних дій в інтересах популістичних партій та лідерів як противага демократичним методам вільного волевиявлення, прозорості інформації та плюралізму думок. У дослідженні визначено роль базових принципів ліберальної демократії (свобода слова, плюралізм думок, толерантність, прозорість, підзвітність), що впливають на ступінь поширення популізму. Уточнено сутність і зміст популізму, а саме ідентифікація його шляхом визначення основних цілей і завдань, напрямів (антиолігархічний, соціальний, безпековий, військовий) та методів (підлаштовування, авторитаризму, блокування діалогу, дезінформації), що використовуються в процесі політичного форматування. Обґрунтувано механізми стримування проявів популізму на основі посилення економічної політики, соціального захисту, демократичних інституцій, загальної економіко-суспільної освіченості та політичної відповідальності та уточнення понятійно-категоріального апарату, а саме сутності ліберальної демократії, що враховує принципи, форми та інструменти обмеження влади більшості. Узагальнено світові тенденції популістських рухів, що дозволило описати лівий і правий ідеологічний базис у популізмі та виокремити антиемігрантський, антиглобалізаційний, гендерний, націоналістичний, релігійний, пацифістський напрями популізму різних країн світу. Ключові слова: популізм, ліберальна демократія, авторитаризм, електорат, демократія, політична технологія, ідеологія, політичний режим, вибори, політичний лідер.
The purpose of this doctoral thesis is to conceptualize the phenomenon of populism, clarify its manifestations as an alternative to liberal democracy, and determine its minimization mechanisms. The object of the study is liberal democracy as a form of democratic government in which a balance is found between the principle of limited governance and the principle of citizens’ participation in politics. The subject of the study is manifestations of populism, which offer an alternative to liberal democracy and contain a potential threat to it. The main result of the doctoral thesis research is the conceptualization of the phenomenon of populism, which is considered an alternative to liberal democracy, its main principles and values, which was made based on a comprehensive clarification of the content of the phenomenon, its essence, forms, directions and trends. Keywords: populism, liberal democracy, authoritarianism, electorate, democracy, political technology, ideology, political regime, elections, political leader.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Бурдюг М. М. Популізм як альтернатива ліберальній демократії : дис. ... д-ра філософії : 052 Політологія / Бурдюг Максим Миколайович. - Київ, 2023. – 209 с.
Зібрання