Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору

Дата
2017
Автори
Дашкуєв Магомед Ахмедович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі обґрунтовано авторський підхід щодо економічного змісту категорії "східноєвропейський економічний простір" як системи відносин виробництва, обміну та споживання продукції матеріального та нематеріального виробництва між країнами Східної Європи, зокрема Білорусі, Молдови та України. Доведено, що, на відміну від поняття "східне партнерство", в якому акцент робиться переважно на політичні аспекти міждержавної взаємодії шести країн, категорія "східноєвропейський економічний простір" розкриває діалектику спільного, особливого й одиничного у співпраці його суб'єктів у матеріальній і нематеріальній сферах, у тому числі й у транспортній логістиці. Країни-учасниці мають територіальну близькість (спільний простір), субрегіональну виробничу інфраструктуру, у тому числі й транспортно-логістичну (особливе), і національні транспортно-логістичні мережі (одиничне); Розроблено аналітичну модель оцінювання інноваційної ефективності транспортно-логістичної системи України на основі системи згрупованих кількісних показників із використанням економіко-математичного моделювання та теорії ігор. Зокрема, використовуючи показники щільності автомобільних і залізничних комунікацій, їх маршрутної ефективності у розрізі регіонів України, а також метод нормалізації Севіджа, доведено, що ефективність національної ТЛС поступається середньосвітовим показникам та за інституційним виміром не відповідає сучасним вимогам і рівню розвинених країн. Одним із напрямів повномасштабного ефективного включення ТЛС України до європейського інфраструктурного простору є її внутрішня інновативна модернізація на основі створення сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату, реструктуризації національної високотехнологічної сфери, збільшення фінансування інноваційно-технологічних проектів і бізнес-інкубаторів. Участь України в європейській транспортно-логістичній інтеграції можлива за такими напрямами: панєвропейські транспортні коридори (ПЄТК), трансконтинентальні транспортні коридори (ТКТК), міжнародні логістичні термінали (МЛТ), панєвропейські транспортні зони (ПЄТЗ).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Дашкуєв М. А. Інноватизація розвитку транспортно-логістичних мереж країн східноєвропейського економічного простору : дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дашкуєв Магомед Ахмедович. - Київ, 2017. – 236 с.
Зібрання