Державне регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні

Дата
2023
Автори
Сич Леся Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні здійснено обґрунтування теоретико- методологічних засад державного регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні, та на підставі аналізу нормативно-правових актів, наукової літератури і зарубіжного досвіду розроблено науково-практичні рекомендації щодо його розвитку й удосконалення. Сформовано авторське бачення змісту понять “державне регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні”, “державне управління у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні”, “публічне управління у сфері діяльності, пов’язаної трансплантацією в Україні” та визначено їх співвідношення між собою. Розкрито сутність державного регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні, шляхом визначення принципів державного регулювання у досліджуваній сфері, його цілей та завдань, окреслення визначальних функцій і методів такої управлінської діяльності. Ключові слова: державне регулювання; державне управління; публічне управління; система, принципи, методи державного регулювання; удосконалення та розвиток державного регулювання; наукове та експертно-аналітичне забезпечення; реформування системи охорони здоров’я; державно-приватне партнерство; недержавні інституції; міжнародне співробітництво; охорона здоров’я; медична допомога, послуги, технології; трансплантація; сфера діяльності, пов’язана з трансплантацією.
The dissertation research substantiates the theoretical and methodological foundations of state regulation in the field of activities related to transplantation in Ukraine, and based on the analysis of normative legal acts, scientific literature and foreign experience, scientific and practical recommendations for its development and improvement are developed. The author's own definition of the concepts of "state regulation in the field of activities related to transplantation in Ukraine", "public administration in the field of activities related to transplantation in Ukraine", "public administration in the field of activities related to transplantation in Ukraine" has been formed and their relationship with each other has been determined. The essence of the State regulation in the sphere of activity related to transplantation in Ukraine is disclosed by defining the principles of state regulation in the studied sphere, its goals and objectives, outlining the determining functions and methods of such management activity. Key words: state regulation; state administration; public administration; system, principles, methods of state regulation; improvement and development of state regulation; scientific and expert-analytical support; reforming the health care system; public-private partnership; non-governmental institutions; international cooperation; health cere; medical care, services, technologies; transplantation; the field of activities related to transplantation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Сич Л. І. Державне регулювання у сфері діяльності, пов’язаної з трансплантацією в Україні : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Сич Леся Іванівна. - Київ, 2023. - 273 с.
Зібрання