Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах

Дата
2017
Автори
Вахонєва Тетяна Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності, ознак інтелектуальної (творчої) праці як складової трудового права, правової природи та критеріїв єдності і диференціації поняття «інтелектуальна праця» як категорії трудового права та права інтелектуальної власності, правового статусу творчих працівників та особливостей спеціальної регламентації їх трудових прав, визначення сучасного стану правового регулювання захисту трудових прав творчих працівників та механізмів забезпечення реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в Україні та за законодавством інших держав. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд концептуальних висновків, пропозицій та рекомендацій, орієнтованих на досягнення поставленої мети. 1. Під інтелектуальною працею слід розуміти різновид розумової діяльності, яка полягає у застосуванні творчих та інтелектуальних здібностей працівника, використанні його інтелектуально-творчого потенціалу при виконанні покладених на нього обов’язків на виробництві чи в іншій сфері діяльності із застосуванням притаманних особі інтелектуальних умінь, використанням інтелектуальних ресурсів, на основі креативності з метою отримання нового інтелектуального продукту, послуги, інноваційних ідей, удосконалення чинних товарів чи послуг, технологій, комунікацій, соціальних, культурних та політичних зв’язків у суспільстві, які неодмінно стають об’єктами інтелектуальної власності, а отже, і об’єктами охорони права інтелектуальної власності. Запропоновано ознаки інтелектуальної праці розглядати у двох аспектах: загальні ознаки та спеціальні ознаки. Загальні ознаки – це ті ознаки, які притаманні всім видам діяльності, всім видам праці та які, зазвичай, передбачені у Кодексі законів про працю. До спеціальних ознак варто віднести ті ознаки, які характеризують інтелектуальну працю як різновид праці із притаманними виключно їй особливостями. До загальних ознак інтелектуальної праці віднесено: 1) це трудова діяльність людини чи трудова діяльність певного колективу працівників, які мають спільну мету, виконують спільне завдання та прагнуть отримати спільний результат своєї діяльності; 2) це свідома, вольова діяльність людини, спрямована на виробництво матеріальних і духовних благ, надання різноманітних послуг; 3) це така трудова діяльність, яка регулюється відповідними нормативно-правовими актами: Кодексом законів про працю, різними підзаконними актами, здійснюється у відповідності до чинного законодавства, є законною та правомірно; 4) підставою правового регулювання праці працівників є трудовий договір тощо; 5) трудова діяльність людини спрямована на отримання певного результату. До спеціальних ознак інтелектуальної праці як складової трудового права варто віднести ті ознаки, які характеризують працю як інтелектуальну. Такими ознаками є наступні: 1) це творча креативна діяльність, творча праця; 2) її предметом є нематеріальні речі, якими можуть бути проекти, плани, ідеї, інформація, думки тощо. Тобто, при застосуванні інтелектуальної праці працівник має справу не з матеріальними благами, а з інформацією, обмінюючись нею, досвідом, знаннями, ідеями, діями тощо; 3) характерною рисою інтелектуальної праці як виду трудової діяльності є те, що при такій праці застосовується не фізична сила та фізичні особливості, а такі властивості людського організму як пам’ять, увага, мислення, уява тощо; 4) наявність у особи, яка використовує інтелектуальну працю, інтелектуальних умінь та навичок; 5) наявність інтелектуальних ресурсів для виконання поставлених перед інтелектуальною діяльністю цілей; 6) інтелектуальна праця, зазвичай, є персоніфікованою працею, вона монополізована однією особою чи певною конкретно визначеною групою людей, які проводять відповідні дослідження; 7) інтелектуальна праця завжди спрямована на певний результат. Ключові слова: інтелектуальна власність, творчість, творча діяльність, праця, трудові правовідносини, здібності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Вахонєва Т. М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах : дис. ... д-р. політ. наук : 12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення / Вахонєва Тетяна Миколаївна - Київ, 2017. - 403 с.
Зібрання