Становлення та розвиток системи публічного управління безпекою комерційного автомобільного транспорту в сучасній Україні

Дата
2023
Автори
Дідківський В’ячеслав Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність дослідження насамперед зумовлена великими як людськими втратами, так і фінансовими збитками на рівні власних статків особи, членів його сім’ї, суб’єктів господарської діяльності, інших установ та організацій, а також значних фінансових збитків держави внаслідок дорожньо-транспортних пригод за участю комерційного автомобільного транспорту, що спонукало до розроблення науково обґрунтованих практичних рекомендацій реформування діючої системи управління безпекою комерційного автомобільного транспорту в Україні, ураховуючи євроінтеграційний вектор розвитку нашої держави. У межах дисертації досліджено структуру управління безпекою на комерційного автомобільного транспорту, систему органів влади, які мають владні повноваження в цій сфері, порядок їх взаємодії, обмін інформацією та координацію спільних зусиль, розподіл повноважень між ними; проаналізовано стан розвитку електронних систем та запровадження сучасних технологій, технічного оснащення і технологічного забезпечення. Розглянуто стратегічні напрями розвитку публічного управління безпекою на комерційного автомобільного транспорту, джерела, порядок та обсяги фінансування заходів безпеки дорожнього руху, ефективність державного стратегічного планування в частині розвитку безпеки комерційного транспорту; визначено шляхи досягнення поставлених цілей, ураховуючи найкращі практики країн Європейського Союзу та вимоги регламентів і директив, передбачених Угодою про асоціацію. Проведено дослідження в напрямі реформування системи забезпечення безпеки дорожнього руху без акцентування уваги на такі загрози, як природні чинники, екологічна небезпека, кримінальні дії стосовно пасажирів і вантажів третіми особами (незаконні втручання у діяльність комерційного автомобільного транспорту). Розглянуто наявні недоліки в частині визначення комерційної діяльності (перевезень) у національному законодавстві, ураховуючи технологічні процеси, відповідно до яких відбувається процес підготовки, перевезення та зберігання вантажів, а також здійснення перевезення пасажирів, що суттєво впливає на рівень безпеки таких перевезень. У дисертації наведено посилання на нормативноправові акти ЄС із конкретними рекомендаціями щодо їх практичного застосування (нагальним фактором імплементації норм законодавства ЄС є коректність їх інтерпретації та застосування, що можливе у разі попереднього здійснення Compliance Check, на етапі розробки змін до вітчизняного законодавства). Ключові слова: автомобільний транспорт, безпека руху, допуск до ринку, державний нагляд та контроль, інституційна спроможність, публічне управління, система управління безпекою комерційного автомобільного транспорту, державний орган влади, аварійність, господарська діяльність, комерційні перевезення.
The relevance of the research is primarily due to large human and financial losses at the level of personal savings (family members), business entities, other institutions and organizations, as well as significant financial losses of the state due to road accidents, involving commercial road transport. The dissertation analyzes the structure of safety management in commercial road transport, the system of authorities with relevant power in this area and the form of their interaction, exchange of information and coordination of joint efforts, distribution of powers among them, the condition and state of electronic systems and modern technologies, technical equipment and technological support, strategic directions of development of public safety management on commercial automobile transport, sources, procedure and volumes of financing of road safety measures, the effectiveness of national strategic planning in the development of commercial transport safety, the ways of achieving these goals, taking into account the best practices of the European Union countries and the requirements of regulations and directives provided for in the Association Agreement. Research conducted in the direction of urgency to ensure road safety, without focusing on such threats as natural factors, environmental hazards, criminal actions against passengers and goods by third parties (illegal interference in the activities of commercial road transport). The existing shortcomings in the definition of commercial activity (transportation) in the national legislation are considered, taking into account the technological processes according to which the process of preparation, transportation and storage of goods, as well as passenger transportation, which has a significant impact on the safety of such transportation. Keywords: road transport, traffic safety, access to the market, state supervision and control, institutional capacity, public administration, safety management system for commercial road transport, public authority, accident rate, economic activity, commercial transportation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Дідківський В. М. Становлення та розвиток системи публічного управління безпекою комерційного автомобільного транспорту в сучасній Україні : дис. … д-ра філософії : 281 Публічне управління та адміністрування / Дідківський В’ячеслав Миколайович. - Київ, 2023. - 300 с.
Зібрання