Правове регулювання відповідальності працівника за трудовим законодавством

Дата
2023
Автори
Войцишена Олександра Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
In the dissertation, the researched goals of legal responsibility in labor law make up the following system: 1) common law goals of legal responsibility in labor law; 2) special goals of legal liability in labor law; 3) optional goals of legal liability in labor law. Attention is drawn to the need to simplify the application and implementation of regulatory and legal provision of material responsibility of subjects of labor relations. It should be made much more accessible for understanding, as transparent as possible, without the inconsistency and disorganization of the numerous regulatory legal framework from sources of different legal nature and legal force, first of all, by carrying out a new codification, thereby systematizing the regulatory material accumulated over the past decades. Within this framework, it is necessary to carefully select and highlight the most essential, fundamental provisions from it, and concentrate them in a single legislative act.
У дисертаційному дослідженні цілі юридичної відповідальності у трудовому праві складають таку систему: 1) загальноправові цілі юридичної відповідальності у трудовому праві; 2) спеціальні цілі юридичної відповідальності у трудовому праві; 3) факультативні цілі юридичної відповідальності у трудовому праві. Звертається увага на необхідність спрощення застосування та реалізації нормативно-правового забезпечення матеріальної відповідальності суб’єктів трудових правовідносин. Слід зробити його значно доступнішим для розуміння, максимально прозорим, без неузгодженості та неупорядкованості численної нормативно-правової бази із джерел різної правової природи та юридичної сили, провівши нову кодифікацію, та тим самим систематизувавши накопичений за останні десятиліття нормативний матеріал. У рамках цього процесу слід ретельно відібрати та виділити з нього найбільш суттєві, фундаментальні положення і сконцентрувати їх у єдиному законодавчому акті.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Войцишена О. В. Правове регулювання відповідальності працівника за трудовим законодавством : дис. … д-ра філософії : 081 Право / Войцишена Олександра Вікторівна. - Київ, 2023. - 203 с.
Зібрання