Ресурсне забезпечення територіального розвитку

dc.contributor.authorГринчук Наталія
dc.date.accessioned2022-11-28T11:57:03Z
dc.date.available2022-11-28T11:57:03Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractРозвиток держави залежить від різних чинників, але ключовими є її суверенітет, ресурси, які вона має насамперед людські й соціальний капітал, природні та інфраструктурні, фінансові та інституційні. Зважаючи на вищезазначене, у теоретичному і практичному плані постає необхідність розроблення парадигми ресурсного забезпечення територіального розвитку. Мета дослідження – розвиток теоретико-методологічних положень і розроблення науково-практичних рекомендацій щодо ресурсного забезпечення розвитку територій. Вирішення таких дослідницьких завдань визначає логіку викладення матеріалу в роботі: розкриття сутності та еволюції наукових поглядів на роль ресурсів у територіальному розвитку, дослідження засад ресурсного та управлінсько-логістичного підходів; обґрунтування викликів, визначення втрат та з’ясування шляхів пошуку ресурсів для майбутнього розвитку територій і громад України. Методологія дослідження базується на загальнодослідницьких методах аналізу та синтезу, абстрагування й узагальнення, системного та структурно-функціонального аналізу, які використовуються для систематизації досягнень теорії та практики публічного управління з питань ресурсного забезпечення територіального розвитку. Результати дослідження показали, що на категорію «ресурси», формування системи їх різних видів позначилися як процес еволюції суспільства, продуктивних сил і виробничих відносин, так і формування права власності, розвиток науки й технологій, інтересів і можливостей різних соціальних груп тощо. Розглянуто структуру ресурсної бази територіального розвитку, ключові тенденції, що впливають сьогодні й на розвиток людського потенціалу, і на територіальний розвиток у цілому (соціальні, технологічні, економічні, екологічні, політичні, ціннісні), напрями вдосконалення механізмів публічного управління й регулювання. Тобто ресурси як управлінська категорія – це сукупність матеріальних можливостей і організаційних здатностей суб’єкта управління, адекватне використання яких забезпечує якісну діяльність системи та територіальний розвиток. Практичні наслідки. Виклики, які постали перед Україною внаслідок агресії рф у площині її ресурсного забезпечення вимагають адекватного оцінювання та вироблення відповідних інструментів і механізмів. Доцільним є, після проведеного аналізу, віднесення територій до певних категорій, зважаючи на ступінь руйнувань та втрат населення. Для цього необхідно визначити об’єктивні критерії, створити карту таких територій, і детальний опис кожної для прийняття найбільш оптимального рішення щодо відбудови. Зазначено необхідність прискорення прийняття законодавчих актів та наведено кілька практичних міркувань щодо наповнення та реалізації плану Маршалла для України. Цінність/оригінальність. Доведено, що в контексті практичної реалізації парадигми демократичного врядування в майбутньому, адекватним методологічним підґрунтям є ресурсний та управлінсько-логістичний підходи, оскільки саме наявність і розвиток, особливо унікальних ресурсів, з урахуванням чинників часу і простору, дасть змогу вирішити поставлені завдання. Обґрунтовано необхідність визначення складових ресурсного потенціалу територіального управління, їх мобілізації, пошуку нових та доступних, розробки процедур та механізмів узгодження дій суб’єктів публічного управління стосовно використання ресурсів для відновлення України.uk_UA
dc.description.abstract The development of the state depends on various factors, but the key ones are its sovereignty and its resources, primarily human resources, social capital, natural and infrastructural, financial and institutional ones. Based on the above, there is a theoretical and practical need to develop a paradigm of resource provision for the development of territories. The purpose of research is the development of theoretical and methodological provisions as well as scientific and practical recommendations regarding resource provision for territorial development. Solving such research tasks determines the logic of presenting the material in the work: revealing the essence and evolution of scientific views on the role of resources in territorial development, researching the basics of resource and management-logistics approaches; justification of challenges, determination of losses and clarification of resource search methods for the future development of territories and communities of Ukraine. The research methodology is based on general scientific methods of analysis and synthesis, abstraction and generalization, systemic and structural-functional analysis, which are used to systematize the achievements of the theory and practice of public administration on issues of territorial development resource provision. The results of the study showed that evolution processes of society, productive forces and industrial relations, as well as the formation of property rights, development of science and technology, of the interests and opportunities of various social groups, etc., affected the category «resources», the formation of a system of their various types. The structure of the resource base of territorial development, key trends affecting the development of human potential and territorial development as a whole (social, technological, economic, ecological, political, value trends), directions for improving the mechanisms of public management and regulation are considered. That is, resources as a management category are a set of material and organizational capabilities of the management entity, the adequate use of which ensures high-quality system activity and territorial development. Practical implications. The challenges faced by Ukraine in the area of its resource provision as a result of the Russian Federation aggression require an adequate assessment and the development of appropriate tools and mechanisms. It is appropriate, after the analysis, to assign territories to certain categories, based on the degree of destruction and loss of population. To make the most optimal recovery decision, it is necessary to define objective criteria, create a map of such territories, and a detailed description of each. The necessity of speeding up the adoption of legislative acts is noted, and several practical considerations regarding the implementation and implementation of the Marshall Plan for Ukraine are given. Value/originality. It has been proven that in the context of the practical implementation of the paradigm of democratic governance in the future, resource and managementlogistic approaches are an adequate methodological basis, since it is the presence and development of resources, especially of unique resources, taking into account the factors of time and space will allow solving the tasks. The need to determine the components of the resource potential of territorial management, their mobilization, the search for new and available ones, the development of procedures and mechanisms for coordinating the actions of public administration subjects regarding the use of resources for the recovery of Ukraine are substantiated.en
dc.description.abstract Розділ 2.5 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».uk_UA
dc.identifier.citationГринчук Н. Ресурсне забезпечення територіального розвитку / Наталія Гринчук // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 305-352.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/2181
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subject28 Публічне управління та адмініструванняuk_UA
dc.subject281 Публічне управління та адмініструванняuk_UA
dc.titleРесурсне забезпечення територіального розвиткуuk_UA
dc.title.alternativeResource provision of territorial developmentuk_UA
science.typeРозділ монографії
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
Hrynchuk_Resursne zabezpechennia terytorialnoho rozvytku.pdf
Розмір:
411.46 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
розділ монографії