Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945 – 1949 рр.

Дата
2016
Автори
Величенко Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Підводячи підсумки проведеного дослідження, необхідно вказати, що вивчення питання формування і діяльності політичних партій соціал-демократичного спрямування відзначається на сьогоднішній день значним науково-практичним інтересом. Дослідження різних аспектів вказаної проблеми на основі залучення нових документів і матеріалів дозволили дисертанту не тільки дослідити процес відновлення Соціал-демократичної партії Німеччини по завершенню Другої світової війни, а й показати виключно особливе місце партії у політичній структурі повоєнної Німеччини. Проведене дисертантом цілісне дослідження процесу відновлення СДПН у 1945 – 1949 роках дозволяє зробити наступні висновки. Аналіз історіографії свідчить про те, що відновлення та діяльність Соціал-демократичної партії Німеччини у перші післявоєнні роки не знайшли свого глибокого фахового дослідження в українській історичній науці та представлені поодинокими публікаціями. Німецька історіографія налічує великий масив літератури, який представлений працями істориків і політологів як ФРН, так і колишньої НДР. Використовуючи праці істориків НДР, необхідно враховувати їхній заангажований, прорадянський характер. Проаналізовані наукові праці дозволяють простежити, по-перше, актуальність дослідження даної теми як в Україні, так і в Німеччині. По-друге, розглянути погляди провідних науковців на найбільш актуальні проблеми тогочасної соціал-демократії, пов’язані з відновленням партії, її участі у політичному та економічному житті Німеччини та у розробці Основного закону країни. По-третє, аналіз історіографії вказує на прогалини в дослідженнях, які пов’язані з об’єднанням СДПН та КПН у РЗО, ставленням СДПН до політики окупаційних держав, участі партії у виборчому процесі та в земельних органах самоврядування. До дисертаційного дослідження були залучені такі основні групи джерел як офіційні документи та матеріали СДПН: протоколи партійних з’їздів, програмні документи, окремі тематичні збірники документів з історії СДПН, накази та розпорядження окупаційних воєнних адміністрацій держав-переможниць, протоколи засідань та рішення Економічної та Парламентської рад, мемуари, виступи, доповіді діячів СДПН та представників окупаційних властей тощо. Отже, опрацьований комплекс джерел та літератури як у бібліотеках м. Києва, так і Німеччини (м. Констанц, м. Регенсбург та м.Лейпциг) є репрезентативним і дає можливість дослідити тему дисертації та вирішити поставлені у ній завдання. З’ясовано, що період по завершенню Другої світової війни був для Німеччини досить складним, суперечливим та невизначеним. Але, не дивлячись на усі перепони, таке становище спонукало німців проявити максимум зусиль для відбудови нової, демократичної, європейської країни, яка б могла зайняти гідне місце на світовій арені. Поділ країни між окупаційними державами і відсутність єдиного державного апарату для всієї країни значно ускладнювали процес відновлення партій і її подальшу діяльність в німецькому суспільстві. Аналізуючи відновлення партійних осередків соціал-демократів в усіх чотирьох окупаційних зонах, автор приходить до висновку, що в залежності від тієї чи іншої окупаційної зони цей процес за своєю динамікою, інтенсивністю та обставинами розвитку мав свої особливості і проходив по-різному. Найбільш суттєвою була різниця між радянською і західними (американською, британською та французькою) зонами. Радянська воєнна адміністрація з метою перехоплення ініціативи першою дозволила відновлення, утворення та діяльність політичних партій на своїй території офіційним наказом від 10 червня 1945 року, так як прагнула максимально контролювати перебіг суспільно-політичного життя і встановити своєрідний диктат над відновленими або новоутвореними політичними силами. Ключові слова: Німеччина, Соціал-демократична партія Німеччини, РЗО, окупаційний режим 1945 – 1949 рр., Курт Шумахер.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Величенко О. О. Відновлення та діяльність соціал-демократичної партії Німеччини в 1945 – 1949 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Величенко Олена Олександрівна. - Київ, 2016. - 192 с.
Зібрання