Міжкультурна вербальна інтеракція у перекладі

Дата
2023
Автори
Максакова Анастасія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Міжкультурна вербальна інтеракція у перекладі є складним процесом, який вимагає від перекладача не лише вміння передати слова з однієї мови на іншу, але й розуміння культурних особливостей та контексту, в якому вони вживаються. Цей процес стає особливо важливим у сучасному світі, де глобалізація спричиняє зближення різних культур і зростання потреби в міжкультурному спілкуванні. Взаємодія міжкультурних учасників у перекладі може відбуватися на різних рівнях. На мікрорівні це можуть бути випадки, коли перекладач повинен знати та враховувати культурні нюанси, вживання мовних засобів і метафор, що можуть мати різне значення в різних культурах. На макрорівні міжкультурна вербальна інтеракція у перекладі може включати розуміння та врахування соціокультурних норм, цінностей, традицій, що впливають на сприйняття тексту та його адекватне відтворення в цільовій мові. Успішне здійснення міжкультурної вербальної інтеракції у перекладі потребує від перекладача глибоких знань про культуру вихідної та цільової мови, а також вміння адаптувати текст до контексту іншої культури, зберігаючи при цьому його смисл та інтенцію. Крім того, взаємодія міжкультурних учасників у перекладі передбачає відкритий діалог, дотримання культурних чутливості, виявлення толерантності та поваги до інших культур. Отримані результати дослідження мають практичне значення для подальшого аналізу та ефективності міжкультурної вербальної взаємодії в перекладі. Рекомендації, розроблені на основі отриманих результатів, можуть бути використані для покращення міжкультурного спілкування та перекладу в міжкультурній комунікації. Таким чином, дане дослідження допомагає розширити нашу розуміння міжкультурної вербальної інтеракції у перекладі, виявити її особливості та впливові чинники, що сприятимуть поліпшенню якості міжкультурного спілкування та перекладу. Результати цього дослідження можуть бути використані в практичних цілях для покращення ефективності міжкультурної вербальної взаємодії у перекладі та сприяння більш успішній комунікації між представниками різних культур.
In a world where globalization is inclusive and intercultural connection is essential, it's becoming more vital to study how people from other cultures speak. Interaction across cultures involves information and communication. This linguistic code uses verbal and nonverbal means. The object of research is intercultural verbal interaction in translation, and the subject is theoretical, methodological and practical foundations and analysis of research results. My goal was to analyse the features of intercultural verbal interaction in translation and identify factors that may affect the effectiveness. In the present world, when people speak different languages and cultures, intercultural verbal engagement is crucial. Understanding and adapting to multiple linguistic and cultural contexts is essential for intercultural verbal communication. This requires understanding of foreign cultures, languages, traditions, and other facets of life. Language styles may also affect cultural nuances. Most English-speaking countries communicate informally, but many other cultures speak more formally. This can cause cross-cultural miscommunication. Language and culture can be studied using the original text. In addition to providing information, the original text also reflects certain cultural values and customs, making it a useful tool for researching cultural differences. The original text may include cultural nuances and peculiarities in addition to lexical and grammatical aspects of the language. In the first chapter, we have defined "intercultural verbal interaction" and identified its characteristics in intercultural communication and translation. The second chapter supported studying verbal interaction in translation. Data collection and spoken interaction analysis are described. The third chapter analyzes study outcomes. Verbal interaction is described and perceived across cultures. It was explained how translation affects intercultural verbal interaction. The study produced recommendations for optimal intercultural verbal interaction in translation. Taking recommendations into account can help improve the quality of translation and reduce possible intercultural misunderstandings in communication. Thus, this study helps us understand intercultural verbal interaction in translation, its features, and relevant elements to improve intercultural interaction and translation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Максакова А. Міжкультурна вербальна інтеракція у перекладі : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Максакова Анастасія. – Київ, 2023. – 74 с.