Формування професійних ціннісних орієнтацій як фактора розвитку суб'єктності студентів в умовах університетської освіти

Дата
2022
Автори
Гузар Лілії Василівни
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі наведено теоретичне узагальнення та емпіричне дослідження наукової проблеми, що виявляється у вивченні формування професійних ціннісних орієнтацій як фактора розвитку суб’єктності студентів в умовах університетської освіти. У роботі зроблено висновок, що модель формування професійних ціннісних орієнтацій як фактора розвитку суб'єктності студентів складається із взаємопов'язаних блоків: цільового, методологічного, змістовного, організаційно-процесуального, оцінно-результативного блоків. Цільовий блок моделі представляє мету – формування професійних ціннісних орієнтацій студентів університету. Методологічний блок включає системно-діяльнісний, аксіологічний, компетентнісний та особистісно-орієнтований підходи. Змістовий блок моделі репрезентують структурні компоненти професійних ціннісних орієнтацій: когнітивний, емоційний та поведінковий. Організаційно- процесуальний блок моделі укладає наступні етапи: засвоєння студентами професійних цінностей, перетворення особистості студента на основі професійних ціннісних орієнтацій, самопроектування особи студента у професії. Оцінно-результативний блок містить когнітивний, мотиваційний та діяльнісний критерії професійних ціннісних орієнтацій, рівні сформованості показників даних критеріїв, ступінь розвитку суб'єктності студентів, показниками якої виступає рівень володіння студентами загальнокультурними компетенціями. Професійні ціннісні орієнтації як фактор розвитку суб'єктності студентів формуються в умовах навчання і здатні змінюватися протягом нього. Студенти як майбутні фахівці зазнають труднощів у виборі професійних ціннісних орієнтирів через погіршення соціальної диференціації, невизначеності життєвої перспективи, маргінальності положення у соціумі, відсутності досвіду трудової діяльності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Гузар Л. В. Формування професійних ціннісних орієнтацій як фактора розвитку суб'єктності студентів в умовах університетської освіти : кваліфікаційна робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Гузар Лілія Василівна. - Київ, 2022. – 81 с.