Особливості трансформації політичних режимів країн Південно-Східної Азії

Дата
2023
Автори
Тесленко Сергій Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є цілісним дослідженням трансформації політичних режимів країн Південно-Східній Азії. В роботі здійснено ґрунтовний аналіз концептуальних засад та інституційних вимірів транзитивних переходів в регіоні. В роботі встановлено, що трансформація у Південно-Східній Азії зводилася до зміцнення позицій національної держави, відродженої після деколонізації. Характер такої держави залишався авторитарним, але водночас легітимним. Модернізація як складова трансформації стала невід'ємною частиною політичної практики, оскільки була спрямована на забезпечення незалежності та національної безпеки. У дослідженні зазначається, що процес трансформації у Південно-Східній Азії відбувався швидше, ніж у Європі. Її можна охарактеризувати як «стиснуту» або «ущільнену» модернізацію, оскільки вона відбулася за відносно короткий проміжок часу і переважно в урбанізованих центрах. У ході дослідження було визначено, що суттєвий вплив на трансформаційні процеси в країнах Південно-Східної Азії мала колонізація. Колоніальний синтез постає як тісне переплетення і взаємодія зовнішньополітичної діяльності капіталістичного Заходу, що є суб'єктом синтезу, і традиційного феодально-племінного Сходу, що став об'єктом синтезу. Досліджено, що однією із головних особливостей політичної трансформації в державах Південно-Східної Азії є її авторитарний характер. Проте політичний авторитаризм не лише спирається на традиційну політичну культуру, а й трансформує її. Обґрунтована роль та значення національного лідера, що стоїть на чолі держави. Модернізаційний авторитаризм сприяв формуванню владної піраміди, яка була очолювана політичним лідером. Він уособлює політичний режим і є гарантом політичних перетворень. Такий режим не створює перешкод на шляху до демократії, він сприяє зростанню середнього класу, створює передумови для політичної лібералізації та поступово розмиває основи власного існування. Автор звертає увагу, що на думку низки експертів, у XXI ст. Південно-Східна Азія поступово стане головним політичним та соціально-економічним регіональним актором. Ключові слова: політична трансформація, демократичний відкат, Південно-Східна Азія, демократія, держава, політичний режим, політичний інститут, авторитаризм, політична система, влада, корпоративізм, модель політичного переходу, соціально-економічні виклики, політичний менеджмент.
The dissertation is a holistic study of the transformation of political regimes in Southeast Asia. The paper provides a thorough analysis of the conceptual foundations and institutional dimensions of transitive transitions in the region. The paper found that the transformation process in Southeast Asia was primarily to strengthen the position of the nation state, revived after decolonization. The state maintained an authoritarian nature, yet it was considered legitimate. Modernization, as a comprehensive transformation, has become an essential aspect of political practice, as it is intended to guarantee autonomy and safeguard national security. The study notes that the process of transformation in Southeast Asia was faster than in Europe. It can be characterized as a “compressed” or “densified” modernization, since it took place in a relatively short period of time and mainly in urban centers.Such modernisation produces “compressed” or “complex” results., which Ernest Block called “simultaneity (synchronism) of non-simultaneity”. In the course of the study, it was determined that colonization had a great influence on the transformation processes in the countries of Southeast Asia. Colonial synthesis is the tight intertwining and interaction of the capitalist West's (the subject of synthesis) and the old feudal-tribal East's (the object of synthesis) foreign policy operations. Key words: political transformation, democratic backsliding, Southeast Asia, democracy, state, political regime, political institution, authoritarianism, political system, power, corporatism, model of political transition, socio-economic challenges, political management.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Тесленко С. С. Особливості трансформації політичних режимів країн Південно-Східної Азії : дис. ... д-ра філософії : 052 Політологія / Тесленко Сергій Сергійович. - Київ, 2023. – 212 с.
Зібрання