Синтаксичні особливості використання повторів у поетичних текстах Cергія Жадана (на матеріалах збірок «Життя Марії», «Антена»)

Дата
2023
Автори
Набок Дар’я
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок стосовно того, що у сучасному художньому тексті повтор постає не лише як стилістична фігура та/або засіб зв’язку між частинами поширеного речення, тобто лише на рівні фрази, чи між контактно- й дистантно розташованими реченнями, тобто на міжфразовому рівні, але й як один із текстотвірних чинників, як у поетичних, так і в прозових текстах. В аналізованих поетичних збірках Сергія Жадана «Життя Марії» та «Антена» було виявлено практично всі типологічні різновиди повторів. Наявні в ліричних текстах С. Жадана повтори було типологізовано за рівнем поширеності повтору, позицією повторюваного компоненту, частиномовною приналежністю повторюваної одиниці, дискурсивною роллю повторюваної одиниці, рівнем мови та характером повторюваного елемента, словотвірним рівнем функціонування повторюваної одиниці. У поетичному мовленні Сергія Жадана спостерігається активне використання стилістичних фігур з повтором семантичних груп, які виконують у досліджуваних текстах такі семантико-стилістичні функції: увиразнення змісту твору, підкреслення важливих деталей; посилення якісної характеристики предмета чи особи, розкриття внутрішнього світу ліричного героя; створення цілісної картини зображуваного; порушення логіки розгортання думки, несподіваний висновок чи результат дії з метою посилення емоцій адресата мовлення. Звернення до стилістичного потенціалу повторів є достатньо частотною тенденцією в поетичних текстах Сергія Жадана, що дозволяє стверджувати про повтор як характерну ознаку поетичного стилю сучасного українського поета.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Набок Д. Синтаксичні особливості використання повторів у поетичних текстах Cергія Жадана (на матеріалах збірок «Життя Марії», «Антена») : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Набок Дар’я. – Київ, 2023. – 56 с.