Розвиток страхової системи України

Дата
2017
Автори
Приказюк Наталія Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розкрито сутність страхової системи як явища відмінного від страхового ринку та доведено необхідність виокремлення страхової системи як самостійного об’єкта страхової науки. Запропоноване авторське визначення страхової системи як упорядкованої сукупності страхових установ, їх об’єднань, державного регулюючого органу у сфері страхування, а також суб’єктів обслуговуючої страхової інфраструктури, які в межах визначеного часового інтервалу перебувають в певних відносинах економічного (в тому числі фінансового), юридичного, соціального та іншого характеру один з одним і з зовнішнім середовищем у рамках встановленого інституційного середовища з метою надання страхового захисту, мобілізації й розміщення фінансових ресурсів, грошових коштів та сприяння соціально-економічному розвитку держави. Виявлено та згруповано властивості страхової системи, які розкривають її функціональні особливості, структурну будову, організацію її функціонування, особливості взаємодії з середовищем та зміну її стану. У контексті обґрунтування ієрархічної конфігурації страхової системи здійснено її декомпозицію шляхом виділення підсистем за низкою ознак. Запропоновано розглядати внутрішню будову страхової системи з позиції діалектичної єдності двох узагальнюючих частин, а саме: базису, який є її основою та без якого існування останньої, досягнення нею визначеної мети є неможливим, і надбудови, яка зростає на даному базисі, обумовлена ним та забезпечує його функціонування. Запропоновано авторський підхід до фасетної класифікації страхової системи, у відповідності до якого класифікована сутність змодельована за допомогою 14 фасет, згрупованих за ознаками, що характеризують будову страхової системи, визначають її функціонування та характеризують її розвиток. Розкрито призначення страхової системи через її функціональну векторність шляхом виокремлення специфічних функцій страхової системи, функцій, які є спільними з фінансовою системою, та функцій, які є спільними з іншими системами держави. Окреслено роль суб’єктів її базису та надбудови (зокрема страхових посередників у контексті двокомпонентності їх представлення та допоміжних страхових спеціалістів). Ключові слова: страхова система, розвиток, базис і надбудова, страхові компанії, страхові посередники, життєвий цикл, інновації, системоутворюючі страховики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Приказюк Н. В. Розвиток страхової системи України : дис. ... д-р. екон. наук : 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Приказюк Наталія Валентинівна. - Київ, 2017. - 535 с.
Зібрання