Правові засоби в механізмах правотворення та правозастосування

Дата
2023
Автори
Павлюков Ігор Ігорович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено теоретико-правові аспекти правових засобів в інструментальній теорії права, етапи становлення наукових уявлень про правові засоби, визначено місце правових засобів в механізмі правового регулювання, виокремлено підходи до розуміння категорії «правові засоби» у неопозитивістських школах праворозуміння, з’ясовано місце правових засобів на різноманітних рівнях структури правової системи, охарактеризовано правові стимули та обмеження на рівні правового впливу та правового регулювання, досліджено ефективність правових засобів та правовий моніторинг як правовий засіб забезпечення законності у правотворчій діяльності. Ключові слова: право, функції права, правові засоби, правове регулювання, правовий вплив, правовий розвиток, правова система, механізм правового регулювання, ефективність права, правотворчість, реалізація права.
The thesis examines the theoretical and legal aspects of legal means in the instrumental theory of law, the stages of formation of scientific ideas about legal means, determines the place of legal means in the mechanism of legal regulation, identifies the approaches to understanding the category “legal means” in neo-positivist schools of legal understanding, clarifies the place of legal means at various levels of the structure of the legal system, characterizes legal incentives and restrictions at the level of legal influence and legal regulation, investigates the effectiveness of legal means and legal monitoring as a legal means of ensuring legality in law-making activity. Key words: law, functions of law, legal means, legal regulation, legal influence, legal development, legal system, mechanism of legal regulation, effectiveness of law, law-making process, implementation of law.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Павлюков І. І. Правові засоби в механізмах правотворення та правозастосування : дис. … д-ра філософії : 081 Право / Павлюков Ігор Ігорович. - Київ, 2023. - 221 с.
Зібрання