Правове регулювання консалтингової діяльності

Дата
2023
Автори
Лишенюк Валентина Костянтинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація є першим в Україні комплексним та узагальнюючим аналізом правового регулювання консалтингової діяльності, що дозволяє сформувати цілісне уявлення про поняття, ознаки та види консалтингової діяльності як особливого виду господарської діяльності, принципи та функції її здійснення, правове становище суб’єктів консалтингової діяльності, специфіку укладення та виконання консалтингових договорів, а також про особливості здійснення консалтингової діяльності в окремих сферах господарювання, а саме у корпоративній сфері, під час організації та проведення публічних закупівель, здійснення операцій з віртуальними активами. На основі аналізу існуючих доктринальних положень та практики правозастосування у роботі запропоновано авторське визначення консалтингової діяльності як врегульованого нормами права виду господарської діяльності, яка здійснюється суб'єктами господарювання та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на професійній основі та полягає у наданні консультаційної послуги замовнику за плату, на підставі договору. Ключові слова: господарська діяльність, правове регулювання бізнесу, консалтинг, консалтингова діяльність, суб’єкт господарювання, договір, консалтинговий договір, корпоративний договір, ризик, корпоративна соціальна відповідальність, відповідальна поведінка бізнесу, консалтингова діяльність у сфері публічних закупівель, консалтингова діяльність у сфері M&A, консалтингова діяльність у сфері віртуальних активів, російська війна проти України.
The dissertation is the first comprehensive and systematic analysis of the legal regulation of the consulting activity in Ukraine, which allows to form a holistic view of the concept, features and types of consulting activity as a special type of economic activity, principles and functions of conduction of the consulting activity, the legal status of the consulting activity subjects, the specifics of entering into and implementation of the consulting agreements, as well as on specifics of consulting activities in certain areas of business, in particular in the corporate sphere, during organization and conduction of the public procurements, transactions with virtual assets. Based on analysis of the existing doctrinal provisions and law enforcement practice, the author proposes definition of consulting activity as a type of economic activity governed by the law, which is carried out by special business entities on a professional basis and constitutes provision of the consulting services to the customer for a fee, based on a contract. Key words: economic activity, legal regulation of business, consulting, consulting activity, business entity, contract, consulting agreement, corporate agreement, risk, corporate social responsibility, responsible business conduct, consulting activity in M&A sphere, consulting activity in public procurement sphere, consulting activity in sphere of virtual assets, Russian war against Ukraine.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Лишенюк В. К. Правове регулювання консалтингової діяльності : дис. … д-ра філософії : 081 Право / Лишенюк Валентина Костянтинівна. - Київ, 2023. - 228 с.
Зібрання