Інституціональні форми морально-політичної відповідальності

Дата
2016
Автори
Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Комплексне дослідження проблеми інституціональних форм морально-політичної відповідальності, а саме аналіз нормативних підстав, способів та засобів реалізації даного типу відповідальності суб’єктів політики дає змогу зробити наступні основні висновки. 1. Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних дослідників в області діяльності, поведінки та відповідальності суб’єктів політики вказує на те, що проблема морально-політичної відповідальності та її інституціональних форм у межах політичної системи досі не стала предметом комплексного і системного дослідження у нормативному та функціональному аспектах. Від розглянутих вище наукових досліджень дана робота відрізняється також системою методів для виокремлення і з’ясування особливостей нормативних підстав, процедур, способів та інституціо-нальних засобів реалізації морально-політичної відповідальності. Це відтворюється насамперед у застосування таких методів як нормативно-інституціональний, порівняльно-інституціональний та історично-інституціональний. У межах сучасної політичної науки немає узагальнюючих праць з проблематики форм застосу-вання морально-політичної відповідальності на різних рівнях здійснення публічної влади у конкретній політико-правовій системі. 2. Здійснений у межах даної дисертаційної роботи аналіз нормативно-інституціонального змісту поняття політичної відповідальності свідчить, що для з’ясування особливостей засобів та процесів її реалізації, необхідним є розширення формальноправового підходу щодо дослідження діяльності або поведінки суб’єктів політики за рахунок визначення неформальних норм та цінностей, які вплинули на формування основних політичних інститутів. Будь-який вид відповідальності набуває в сфері політики додаткових ознак, що узгоджують нормативну основу відповідальності з впливом політичних інститутів та її фактичними підставами, наприклад у вигляді загальносоціальних, індивідуальних або колективних інтересів. Це, у свою чергу, позначається на функціях політичної відповідальності в умовах конкретної політичної ситуації. Нормативними підставами політичної відповідальності є не лише політико-правові норми і принципи, що складають основу конституційно-правових інститутів, але й моральні, корпоративні та неформальні політичні норми, які інтегруються у спеціальних етичних або професійних стандартах поведінки для суб’єктів публічної влади, а також відтворюються у конституційно-правових звичаях. Неформальна моральна сторона інститутів політичної відповідальності безпосередньо впливає на функціонування органів дер-жавної влади, політичних партій та інститутів громадянського суспільства, що призводить до формування правових механізмів та процедур застосування даного виду відповідальності в етико-політичних обставинах. Ключові слова: морально-політична відповідальність, політична відповідальність, політична етика, політико-правова система, інституціоналізація, державна влада, кодекс поведінки, громадянська мораль, інституціональна форма, законодавче забезпечення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Дзятківський В. В. Інституціональні форми морально-політичної відповідальності : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 політичні інститути та процеси / Дзятківський В’ячеслав В’ячеславович. - Київ, 2016. - 276 с.
Зібрання