Категорія інклюзивності у мові науки : функціонально-когнітивні та дискурсивні характеристики (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій)

Дата
2017
Автори
Бедрич Ярослава Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі здійснено комплексний аналіз когнітивно-дискурсивної категорії інклюзивності у англо-американському науковому дискурсі. Категорія інклюзивності трактується як дискурсивне явище, в основі якого лежать когнітивні процеси мислення людини в аспекті відношення “частина-ціле,” що вербалізуються різнорівневими мовними одиницями (у т.ч. візуально-риторичними) з експліцитною, імпліцитною та напівімпліцитною інклюзивною семантикою. Прототипними членами категорії інклюзивності є групи: “частини утворюють ціле,” “ціле містить певні частини” та “ціле не містить певних частин.” Виявлено такі функціонально-семантичні підтипи інклюзивності: ціле складається з частин (частковий перелік), ціле складається з частин (повний перелік), ціле та його частини, повне включення частин до цілого, ідея контейнера, ідея залучення частин до цілого, формування цілого, амальгамація частин, посесивність, частини не входять до складу цілого. В роботі також досліджено комунікативні, лінгвокультурні та композиційні особливості досліджуваної категорії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бедрич Я. В. Категорія інклюзивності у мові науки: функціонально-когнітивні та дискурсивні характеристики (на матеріалі англо-американських статей у галузі інформаційно-комунікаційних технологій) : автореф. дис. ...канд.філол. наук : 10.02.04 германські мови / Бедрич Ярослава Вадимівна. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання