Художня модель світу в західноукраїнській жіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська)

Дата
2016
Автори
Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено комплексне дослідження особливостей західноукраїнської жіночої прози міжвоєнного періоду із залученням до літературознавчого аналізу філософсько-психологічних аспектів інтерпретації художнього твору, окреслено домінантну проблематику й естетичні особливості епіки 1918-1939 рр. Здійснено спробу істотно розширити наукове уявлення про фемінну прозу завдяки введенню в літературознавчий обіг маловідомих творів, опублікованих у популярних часописах того періоду. Основні методи дослідження, використані в дисертації, підпорядковано досягненню поставленої мети, а саме з’ясуванню специфіки моделей художньої дійсності в прозі Ірини Вільде, Дарії Віконської й Ольги-Олександри Дучимінської. Основними методами в дисертації є дескриптивний (опис літературних явищ), філологічний (аналіз жанрової та образної специфіки прозових творів), історико-біографічний (висвітлення зв’язку життєвих подій із творчістю письменниць), культурно-історичний (виявлення детермінованості прози конкретно-історичною дійсністю), психоаналітичний (драматичні зв’язки свідомого й підсвідомого), психологічний (відображення внутрішнього світу персонажів). Для встановлення теоретичних засад роботи використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу й індукції. Естетичний аналіз творів літератури дозволив повніше окреслити запропоновані трьома письменницями художні моделі світу.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Мацибок-Стародуб Н. О. Художня модель світу в західноукраїнськійжіночій прозі міжвоєнного двадцятиліття (Ірина Вільде, Ольга-Олександра Дучимінська, Дарія Віконська) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 – українська література. / Мацибок-Стародуб Наталія Олександрівна. - Київ, 2016. 187 с.
Зібрання