Конвергентно-дивергентний розвиток трансформаційних економік в умовах глобалізації

Дата
2023
Автори
Шемахіна Ірина Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена поглибленню теоретичних засад дослідження сутності та специфіки конвергентно-дивергентного розвитку трансформаційних економік за умов глобалізації, виокремленню субстанціональних причин та напрямів їхніх інституційних змін і розробці на цій основі науково-практичних рекомендацій щодо повоєнної модернізації економіки України та ефективної реалізації її інтеграційного потенціалу в межах глобалізованої світогосподарської системи. Систематизовано теорії розвитку економічних систем відповідно до таких двох наукових підходів: (1) еволюційно-стадіального, представленого марксистською економічною теорією, національною політичною економією, соціально-інституційними теоріями економічного розвитку; (2) нелінійного, репрезентованого теорією інноваційно-підприємницького розвитку Й. Шумпетера, еволюційного спонтанного саморозвитку ринкових економік Ф. фон Хайєка, історико-економічним еволюціонізмом Е. Райнерта, світ-системним підходом І. Валлерстайна, а також новітніми теоретико-методологічні напрацювання, започаткованими в межах теорії інституційних змін та економічної синергетики. Ключові слова: економічна система, соціально-економічний розвиток, трансформаційні економіки, траєкторії розвитку економічних систем, економічна конвергенція, економічна дивергенція, конвергентно-дивергентний розвиток трансформаційних економік, глобалізація, глобальні біфуркації, зовнішньоекономічні шоки, національні економіки, інституційна теорія, інституційні зміни, економічна синергетика, ринкова трансформація постсоціалістичних країн, повоєнне відновлення економіки України, експортоорієнтована модель економіки, європейська інтеграція, вдосконалення державного регулювання національної економіки.
The thesis is devoted to deepening the theoretical foundations of the study of the essence and specifics of the convergent-divergent development of transformational economies in the context of globalization, identifying the substantive causes and directions of their institutional changes and developing, on this basis, scientific and practical recommendations for the post-war modernization of Ukraine's economy and the effective realization of its integration potential within the globalized world economic system. The theories of economic systems development are systematized in accordance with the following two scientific approaches: (1) evolutionarystadial, represented by Marxist economic theory, national political economy, social and institutional theories of economic development; (2) non-linear, represented by the theory of innovation and entrepreneurial development of J. Schumpeter, evolutionary spontaneous self-development of market economies by F. von Hayek, historical and economic evolutionism by E. Reinert, world-systems approach by I. Wallerstein, as well as the latest theoretical and methodological developments in the theory of institutional change and economic synergetics. Keywords: economic system, socio-economic development, transformational economies, trajectories of economic systems, economic convergence, economic divergence, convergent-divergent development of transformational economies, globalization, global bifurcations, external economic shocks, national economies, institutional theory, institutional change, economic synergy, market transformation of post-socialist countries, post-war recovery of Ukraine's economy, export-oriented economic model, European integration, improvement of state regulation of the national economy.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Шемахіна І. В. Конвергентно-дивергентний розвиток трансформаційних економік в умовах глобалізації : дис. … д-ра філософії : 051 Економіка / Шемахіна Ірина Вадимівна. - Київ, 2023. - 243 с.
Зібрання