Синтез нових метакрилових мономерів на основі сульфапіридину

Дата
2023
Автори
Кабиш Артем Ростиславович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Основи Шиффа синтезовані з ароматичних амінів та альдегідів мають широкий спектр застосування у багатьох галузях, наприклад азометини з гетероциклічним фрагментом у своєму складі використовують як пігменти барвники, каталізатори, інтермедіати в органічному синтезі та як стабілізатори при виробництві високомолекулярних сполук. Дипломна робота присвячена синтезу нових метакрилатів на основі сульфапіридину. В роботі описано синтез вихідних гетороциклічних сульфонамідів з пірідин-2-аміну та піримідин-2-аміну, та проведена велика кількість реакцій щодо отримання відповідних основ Шиффа, отримано азопохідну сульфапіридину та її метакриловий мономер. Для оцінки нелінійно-оптичних властивостей азометинів на основі сульфамідів з піридиновим та піримідиновим фрагментом було проведено квантово-хімічні розрахунки значень їх альфа поляризуємості, першої (бета) і другої (гамма) гіперполяризуємості напівемпіричним методом РМ3. Ключові слова: азометини, азосполуки, основи Шиффа, метакрилові мономери, сульфонаміди, нелінійно-оптичні властивості.
Schiff's bases synthesized from aromatic amines and aldehydes have a wide range of applications in many fields, for example, azomethines with a heterocyclic fragment in their composition are used as pigments, dyes, catalysts, intermediates in organic synthesis and as stabilizers in the production of high molecular weight compounds. The thesis is devoted to the synthesis of new methacrylates based on sulfapyridine. The work describes the synthesis of initial heterocyclic sulfonamides from pyridine-2-amine and pyrimidine-2-amine, and a large number of reactions to obtain the corresponding Schiff bases were carried out, and azo compound derivative of sulfapyridine and its methacrylic monomer were obtained. To evaluate the nonlinear optical properties of azomethines based on sulfamides with a pyridine and pyrimidine fragment quantum chemical calculations were carried out values of their alpha polarizability, first (beta) and second (gamma) hyperpolarizability by the semi-empirical PM3 method. Key words: azomethines, azo compound, Schiff bases, methacrylic monomers, sulfonamides, nonlinear optical properties.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Кабиш А. Р. Синтез нових метакрилових мономерів на основі сульфапіридину : кваліфікаційна робота ... магістр : 102 Хімія / Кабиш Артем Ростиславович. - Київ, 2023. - 61 с.