Планування розвитку територій в умовах трансформації суспільних відносин

Дата
2022
Автори
Юзефович Владислава
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглядається сфера планування розвитку територій в умовах трансформації суспільних відносин, її складові та механізми розвитку з урахуванням умов багатофункціонального напряму відбудови територій. Метою дослідження є аналіз сфери планування розвитку територій в умовах трансформації суспільних відносин з урахуванням подій воєнного характеру. У роботі визначається рішення таких дослідницьких завдань: систематизація досягнень у нормативно-теоретичній площині сфери планування розвитку територій, визначення напрямів розвитку територій в умовах трансформації суспільних відносин, вплив чинників воєнного стану на сферу просторового розвитку та обґрунтування інноваційних механізмів відбудови та відновлення територій. Методологія дослідження базується на загальнонаукових методах, зокрема, аналізу та синтезу, порівняння, індукції та дедукції, спостереження, які надають можливість аналізувати досягнення в теорії та практиці сфери планування розвитку територій. Висновок дослідження полягає в необхідності запровадження нової суспільної моделі територіального врядування, яка інноваційно та інвестиційно приваблива і є кроком для використання сучасних технологій на рівні кожної територіальної громади в умовах відбудови країни.
The sphere of territory development planning in the conditions of the transformation of social relations, its components and development mechanisms, taking into account the conditions of the multifunctional direction of territorial reconstruction, is clarified. The purpose of the study is to analyze the area of territorial development planning in the conditions of transformation of social relations, taking into account events of a military nature. The work determines the solution of the following research tasks: systematization of achievements in the normative-theoretical plane of territorial development planning, determination of territorial development directions in the conditions of transformation of social relations, influence of martial law factors on the sphere of spatial development and substantiation of innovative mechanisms of reconstruction and restoration of territories. The research methodology is based on general scientific methods, in particular, analysis and synthesis, comparison, induction and deduction, observation, which provide an opportunity to analyze achievements in theory and practice in the field of territorial development planning. The conclusion of the study is the need to introduce a new social model of territorial governance, which is innovative and attractive for investment and is a step for using modern technologies at the level of each territorial community in the conditions of the reconstruction of the country.
Розділ 2.2 колективної монографії «Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Юзефович В. Планування розвитку територій в умовах трансформації суспільних відносин / Владислава Юзефович // Глобалізаційні виклики: урядування майбутнього : монографія / за заг. ред. Л. Г. Комахи, І. В. Алєксєєнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка . – Київ: ВПЦ "Київський університет", 2022. – С. 177-212.