Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів

Дата
2016
Автори
Білодід Вікторія Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації наведено узагальнені результати теоретико-емпіричного дослідження освітньої соціалізації як чинника формування узгодженої життєвої перспективи студентів, що дало змогу дійти таких висновків. 1. Життєва перспектива є динамічним образом бажаного або усвідомлюваного майбутнього, що відіграє активуючу, орієнтуючу та прогностичну роль в регуляції діяльності людини. Структурними компонентами образу майбутнього виступають усвідомлені життєві цілі та відповідна програма дій щодо їхньої реалізації (життєвий план). Для узгодженої життєвої перспективи характерна ієрархізація життєвих цілей з точки зору потенцій досягнення бажаного результату в майбутньому, актуальних можливостей теперішньої ситуації та усвідомлення попереднього досвіду. Механізм узгодження функціонує як наповненість життєвих завдань та реалізується в єдності елементів: продуманість; готовність діяти; структурування і переструктурування; осмислення; баланс життєвих сфер. Формування життєвої перспективи відбувається протягом усього життя, особливо в періоди активних соціалізуючих впливів. Кожному якісно новому етапу життєвого шляху відповідає необхідність реконструкції життєвих планів та специфічний зміст перспективи, який відображає реальні зміни в життєвій ситуації та самій людині. Розділення найближчої та віддаленої життєвої перспективи є новоутворенням, що формується в процесі становлення професійної ідентичності. 2. Освітня соціалізація є процесом активного розвитку психіки людини в спеціально організованих педагогічних умовах освітніх установ шляхом спрямованого засвоєння соціокультурного досвіду та нецілеспрямованого опанування соціальними ролями. Його метою є набуття студентом професійно важливих знань, умінь та якостей (відповідно до усталеної в соціумі моделі спеціаліста), а також формування загальної життєвої компетентності. Ключові слова: психологічний час, життєва перспектива, життєвий план, освітня соціалізація, компоненти освітньої соціалізації: професійний, інтеракційний, середовищний, навчальний.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Білодід В. М. Освітня соціалізація як чинник формування узгодженої життєвої перспективи студентів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 педагогічна та вікова психологія / Білодід Вікторія Михайлівна. - Київ, 2016. - 219 с.
Зібрання