Динаміка когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові

Дата
2017
Автори
Станіслав Ольга Вадимівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні розв’язано проблему синтаксичних зв’язків, зокрема динаміки когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові. Наукову розвідку проведено в площині лінгвокультурологічного підходу, який уможливив об’єднання різних планів дослідження, виконання наукових пошуків на основі синтезу знань як лінгвістики, так і культурології, що дало змогу по-новому, більш цілісно та глибоко осягнути масштабність і динаміку синтаксичної думки на межі тисячоліть. У роботі виявлено тісний зв’язок, взаємозалежність та взаємозумовленість між тенденціями розвитку художньої культури Франції ХХ ст., суспільними процесами, трансформаціями в духовному житті, змінами в громадянській свідомості (менталітеті) і мовою як частиною духовної культури народу. Філософське, наукове й художнє мислення були тісно переплетені та складали світогляд, мовно-культурну картину французького народу.Проведений аналіз засвідчив, що динаміка когезії в синтаксисі французької мови ХХ ст. протікала в руслі визначальних структурних закономірностей мови, сприяла їх укріпленню, уточненню та удосконаленню. Ядро когезії першого рівня динаміки складали експліцитні засоби зв’язку (граматичні й лексико-семантичні).У процесі аналізу простежено наявність тісного причинно-наслідкового зв’язку між основними принципами літератури модернізму, яка відображала визначальні положення другої (біокосмічної) парадигми, і таким синтаксичним різновидом зв’язку сучасної французької мови, як сепаратизація. Синтаксичні сепаратизовані структури безпосередньо корелювали з принципами французької прози модернізму (антитрадиціоналізм, суб’єктивізм, алогізм, фрагментарність, дисгармонія, завуальованість змісту, порушення зв’язності тексту через недотримання синтагматичної ієрархії, пропорцій, структурну розчленованість).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Станіслав О. В. Динаміка когезії та сепаратизації у сучасній французькій мові : 10.02.05 – романські мови : дис. ...д-ра філол. наук / Станіслав Ольга Вадимівна. - Київ, 2017. - 518 с.
Зібрання