Ліпіди та вторинні метаболіти кутикули листків у адаптаційних реакціях деревних рослин за дії важких металів

Дата
2018
Автори
Зубровська Ольга Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній досліджено особливості фізіологічної адаптації різних за стійкістю деревних рослин за впливу промислового забруднення з вмістом надлишку важких металів, яка реалізується через інтенсивність процесів ПОЛ, активність ліпаз та зміну компонентного складу поверхневого шару кутикули листків. Встановлено видоспецифічне накопичення важких металів у листках рослин на різних стадіях їх морфогенезу. За рівнем акумуляції цинку, нікелю, плюмбуму і кадмію дослідні види були поділені на три групи. З’ясовано, що сумісний влив важких металів індукує розвиток вільнорадикальних реакцій, який проявляється у збільшенні рівня первинних продуктів пероксидації і ТБК-активних сполук. Доведено, що у видів з низьким акумуляційним потенціалом (U. laevis, A. hippocastanum і B. pendula) посилення вільнорадикальних процесів призводило до інгібування в 2,3-2,6 рази активності кислих форм ліпаз, а у більш стійких видів (P. bolleana, P. іtalicа і S. aucuparia) – активації їх майже в 2 рази, тоді як активність лужних ліпаз знижувалась на 20%. Вперше виявлено мінливість складу та новоутворення/деградацію певних компонентів поверхневого шару кутикули листків, що суттєво впливають на гідрофобність та проникність кутикули і забезпечують стійкість деревних рослин в умовах забруднення. Вперше показані зміни складу терпеноїдів, зумовлені перегруповуванням таких захисних сполук як евдесманові і кадинанові сесквітерпеноїди та фітанові дитерпеноїди. Вперше у складі поверхневого шару кутикули листків T. cordata ідентифіковано фітанові дитерпеноїди, а у S. aucuparia – сорбінова та парасорбінова кислоти, які раніше знаходили в плодах рослин. Отримані дані свідчать про задіяність трансформацій поверхневих ліпідів кутикули та процесів ПОЛ у адаптивних механізмах деревних рослин в умовах промислового забруднення територій важкими металами. Дослідження идоспецифічних проявів фізіологічної стійкості видів в умовах забруднення довкілля реалізовувались і на рівні морфофізіологічних реакцій рослин. На підставі визначення рівня ураження асиміляційних органів, гілок і стовбуру було розроблено і впроваджено асортимент рослин для озеленення зон сильного рівня забруднення ПАТ «Криворізький суриковий завод».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Зубровська О. М. Ліпіди та вторинні метаболіти кутикули листків у адаптаційних реакціях деревних рослин за дії важких металів : автореф. дис. ...канд. біол. наук : 03.00.12 – фізіологія рослин / Зубровська Ольга Миколаївна. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання